XXXI Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ

17-19 listopada 2023 r. w Łodzi Centrum Kongresowe DoubleTree by Hilton

Specjalista chorób psów i kotów
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu (1994), na którym przez 20 lat pracował w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów. W 2005 r. obronił pracę doktorską z zakresu onkologii weterynaryjnej. Od 2014 r. pracuje we własnej przychodni weterynaryjnej we Wrocławiu. Od blisko 25 lat zajmuje się onkologią ze szczególnym uwzględnieniem chemioterapii. Odbywał staże w specjalistycznych weterynaryjnych ośrodkach onkologicznych w Holandii, na Słowenii i w USA. Jest autorem ponad 100 publikacji i doniesień naukowych, artykułów szkoleniowych i popularyzatorskich, a także podręczników akademickich na temat diagnostyki laboratoryjnej i leczenia chorób wewnętrznych oraz, przede wszystkim onkologii weterynaryjnej. Z zakresu onkologii psów i kotów prowadzi zajęcia dla studentów medycyny weterynaryjnej oraz słuchaczy studiów specjalizacyjnych. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Onkologów Weterynaryjnych oraz Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Redaktor naczelny czasopisma Weterynaria w Praktyce. Pomysłodawca i współorganizator Mistrzostw Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim oraz Samochodowych Rajdów Lekarzy Weterynarii „Vet off Road”. Wolny czas spędza w górach.
Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 1974 roku. Wtedy rozpoczął na nim swoją pracę jako klinicysta, naukowiec i wykładowca chorób zakaźnych zwierząt. W latach 1984-1986 jako stypendysta Fundacji im. A. Humboldta odbył staż w Hanowerze (RFN).
Od wczesnych lat 1990-tych głównym tematem jego zainteresowań klinicznych i naukowych są wirusowe choroby kotów (m. in. białaczka, FIP, wścieklizna) i psów (nosówka i inne), jak i odporność poszczepienna u tych gatunków.
Obecnie jest profesorem w Katedrze Chorób Małych Zwierząt z Kliniką SGGW. W 1995 roku utworzył tam i prowadził przez 25 lat specjalizacyjne Studia Podyplomowe dla lekarzy weterynarii „Choroby Psów i Kotów”. W 2005 roku został zaproszony w skład międzynarodowej grupy ekspertów od chorób kotów „European Advisory Board on Cat Diseases”, gdzie działa do dziś (www.abcdcatsvets.org) opracowując zalecenia dla praktyków odnośnie rozpoznawania i zwalczania najważniejszych chorób. Od ponad 20 lat jest konsultantem merytorycznym redakcji „Magazynu Weterynaryjnego”. Bazując na swoich doświadczeniach klinicznych wydał m.in. następujące podręczniki dla studentów i lekarzy weterynarii:
Frymus T., 1997: Choroby zakaźne kotów.
Frymus T., 1999: Choroby zakaźne psów.
Frymus T., 2005: Wirusowe, bakteryjne, grzybicze i prionowe choroby kotów.
oraz jako współautor, 2018: Canine Infectious Diseases – Self-Assessment Color Review, pod red.: K. Hartmann, J. Sykes, CRC PRESS.
Ukończył Wydział Weterynaryjny Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w 1984 roku. Zainteresowania naukowe Profesora są związane z diagnostyką, patologią i terapią chorób wewnętrznych zwierząt. Głównym obszarem jego badań naukowych i działalności klinicznej jest gastroenterologia zwierząt towarzyszących ze szczególnym uwzględnieniem endoskopii w rozpoznawaniu i leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego u psów. Swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną przekazuje studentom i lekarzom weterynarii w licznych artykułach w Magazynie Weterynaryjnym, Życiu Weterynaryjnym, Weterynarii w Praktyce czy Weterynarii po Dyplomie, przeważnie z zakresu gastroenterologii małych zwierząt. Od 1998 prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne dla słuchaczy studiów specjalizacyjnego „Choroby Psów i Kotów” w Olsztynie, Warszawie i Lublinie. Profesor organizował kursy dla lekarzy weterynarii z zakresu diagnostyki laboratoryjnej oraz warsztaty dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki z zakresu endoskopii małych zwierząt. Prof. dr hab. Andrzej Rychlik pełni funkcję kierownika Katedry Diagnostyki Klinicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie oraz kierownika Szkolenia Specjalizacyjnego „Choroby psów i kotów” na macierzystym Wydziale.
Projektant i programista, absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Po szkoleniach w Stanach Zjednoczonych kierował wdrażaniem, a następnie projektowaniem systemów klasy ERP. Autor artykułów z zakresu zarządzania, publikowanych w Weterynarii w Praktyce, wykładowca prowadzący warsztaty z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystania informatyki w weterynarii m.in. na Akademii Koźminskiego. Prowadzi Biuro Rozwiązań Informatycznych, które od ponad 25 lat tworzy system wspomagający pracę lekarzy weterynarii Klinika XP. Program został wdrożony w ponad 4800 lecznicach, schroniskach, hurtowniach i laboratoriach w Polsce, Emiratach Arabskich i na Ukrainie.
Ukończył studia w 1992 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu. Jest aktywnym klinicystą, a zakres jego zainteresowań to sztuczna inseminacja, zaburzenia płodności u samców i samic, położnictwo, neonatologia. Realizuje projekty naukowe dotyczące wykorzystania zaawansowanych technik wspomagania rozrodu w programach ratowania ginących gatunków zwierząt. W 1999 r. obronił doktorat, a w 2009 r. habilitację z zakresu rozrodu małych zwierząt. W 2014 r. otrzymał tytuł profesora nauk weterynaryjnych. Kierownik Katedry Rozrodu i Przewodniczący Rady Dyscypliny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W latach 2007-2013 zasiadał w Zarządzie European Veterinary Society for Small Animal Reproduction EVSSAR, a w latach 2011-2013 pełnił funkcję Prezesa EVSSAR. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Biologii Rozrodu. Obecny Przewodniczący Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN (2020-2023) oraz Prezes PSLWMZ (od 2022 r.). Opublikował dotychczas ponad 200 opracowań oryginalnych, przeglądowych i książkowych dedykowanych praktykom i pracownikom nauki. Wykładowca wielu Kongresów krajowych i międzynarodowych (m.in. Kongresy ESDAR, ISCFR, EVSSAR, AI Vets Oslo, WSAVA, NVC, ALARPA i inne). Laureat „Złotego Chirona” za propagowanie nauki w 2018 r. Jest organizatorem wielu warsztatów i konferencji międzynarodowych z zakresu rozrodu małych zwierząt.
Absolwent Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od ponad 30 lat prowadzi własną praktykę weterynaryjną. Ukończył specjalizację z zakresu Chorób psów i kotów oraz Radiologię weterynaryjną. Radiologia oraz chirurgia małych zwierząt to pasje, które zdominowały jego życie zawodowe. Jest krajowym konsultantem terapii Irap u psów i kotów. Od 14 lat jest Przewodniczącym Sekcji Chirurgii Weterynaryjnej PSLWMZ. Odbywał staże w Klinikach weterynaryjnych w USA. Członek Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynaryjnych Małych Zwierząt oraz Europejskiego Stowarzyszenia Radiologów Weterynaryjnych. Organizator i prowadzący wielu kursów dla lekarzy weterynarii.
Lekarz praktyk, specjalista chorób psów i kotów, dydaktyk, pasjonat swojej pracy. Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, gdzie obroniła stopień naukowy doktora i kontynuuje pracę jako adiunkt w Katedrze Diagnostyki Klinicznej. Wykonuje badania i zabiegi z zakresu endoskopii weterynaryjnej, a diagnostyka chorób jamy nosowej psów i kotów stała się tematem jej rozprawy doktorskiej.
Doświadczenie i umiejętności zdobywa uczestnicząc w bieżącej działalności klinicznej Wydziału i Katedry, w zajęciach studiów specjalizacyjnych ESAVS-European School for Advanced Veterinary Studies oraz międzynarodowych konferencjach, kursach i stażach naukowych. Członek ESCG - The European Society of Comparative Gastroenterology. Współpracuje z wieloma lecznicami dla zwierząt w zakresie badań endoskopowych oraz szkoleń w całym kraju. Autorka i współautorka publikacji naukowych z zakresu otorynolaryngologii, gastroenterologii, endochirurgii i endourologii weterynaryjnej.
Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Już w trakcie edukacji weterynaryjnej przejawiała ogromne zainteresowanie stomatologią i odbywała praktyki u boku doświadczonych lekarzy, zdobywając w ten sposób nową wiedzę oraz rozwijając swoje umiejętności.
Obecnie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach oraz stażach prowadzonych przez największe autorytety na całym świecie.
Jest członkiem sekcji stomatologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.
Regularnie bierze aktywny udział w kongresach oraz warsztatach organizowanych przez European Veterinary Dental Society oraz European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) w roli instruktora.
Od stycznia 2021 roku jest rezydentką European Veterinary Dental College i na co dzień praktykuje pod opieką specjalisty AVDC, EVDC – Dr Jerzego Gawora w Klinice Weterynaryjnej Arka w Krakowie.
Dyplomowany Europejski Specjalista Weterynaryjnej Patologii Klinicznej EBVS®
Tytuł lekarza weterynarii otrzymał na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2010 r., a rozprawę doktorską obronił w 2014 r. Po uzyskaniu członkostwa Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) odbył staż rezydencki na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Cambridge, gdzie następnie pracował jak patolog kliniczny. W 2017 r. zdał europejski egzamin specjalizacyjny z patologii klinicznej European College of Veterinary Clinical Pathology, po czym podjął pracę w laboratorium diagnostycznym Laboklin Polska w Warszawie. Prowadzi liczne wykłady, seminaria i warsztaty z zakresu swojej specjalizacji. Dodatkowo pełni funkcję reprezentanta Polski w Europejskiej Radzie Specjalizacji Weterynaryjnych (EBVS, z ang. European Board of Veterinary Specialisation). Do głównych obszarów jego zainteresowań należą: cytologia, hematologia i chemia kliniczna zwierząt towarzyszących, a w szczególności zastosowanie zaawansowanych badań (m.in. cytometrii przepływowej i oceny klonalności limfocytów) w diagnostyce nowotworów hematologicznych zwierząt. Uczestniczył w wielu projektach badawczych – jest autorem licznych publikacji w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych. W czasie pracy na uniwersytetach w Warszawie, Toruniu i Cambridge zdobył doświadczenie dydaktyczne. Odbył również wiele staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu, Laboratorium In Vitro w Wiedniu oraz Laboratorium CTDS w Leeds. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Zoetis Clinical Research Publication Award 2014, Zoetis Travel Bursary Awards 2015 i Nagrody Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.
DVM, DACVIM, DACVECC
Uzyskał tytuł lekarza weterynarii na Iowa State University w 1986 roku. Odbył staż w „Animal Medical Center” w Nowym Jorku, a następnie rezydował w “Animal Medical Center” i “University of Pennsylvania” oraz został certyfikowany przez “American College of Veterinary Internal Medicine” i “American College of Veterinary Emergency Medicine and Critical Care”.
Opublikował wiele artykułów i jest współautorem „Podręcznika stanów nagłych oraz intensywnej opieki medycznej u małych zwierząt”.

Received his DVM degree from Iowa State University in 1986. He completed his internship at the Animal Medical Center in New York City followed by residencies at the Animal Medical Center and University of Pennsylvania and is board certified by the American College of Veterinary Internal Medicine and the American College of Veterinary Emergency Medicine and Critical Care. He practiced in the San Francisco area and has also owned an intensive care unit in Washington DC. He has published on burn injury, the acute abdomen, feline cardiomyopathy, drug toxicities and is a coauthor of the Manual of Small Animal Emergency and Critical Care. He has been an IDEXX employee since 2007 as an internal medicine and telemedicine consultant and as a speaker at regional, national, and international conferences.
W przeszłości uczył chirurgii małych zwierząt w University College Dublin, ortopedii małych zwierząt w Glasgow Vet School, był także starszym wykładowcą i kierownikiem ortopedii Royal Veterinary College oraz starszym klinicystą w Fitzpatrick’s Referrals. Obecnie jest kierownikiem chirurgii i ortopedii szpitala weterynaryjnego VETSIA w Madrycie. Jest członkiem komisji egzaminacyjnej European College of Veterinary Surgeons (ECVS) oraz przewodniczącym zarządu AOVET na Europę i Południową Afrykę. W latach 2015-2019 pracował jako redaktor w czasopiśmie BMC Veterinary Research w sekcji chorób układu mięśniowo-szkieletowego i ortopedii.

Ldo Vet, PhD, CertSAS, Dipl ECVS, MRCVS, EBVS® European Specialist in Small Animal Surgery – Nacho is currently working as the head of orthopaedics at VETSIA Veterinary Hospital in Madrid. Before starting this role, Nacho has held the positions of Lecturer in Small Animal Surgery at University College Dublin (UCD), Lecturer in Small Animal Orthopaedic Surgery at Glasgow Vet School, Senior Clinician in Orthopaedics at Fitzpatrick's Referrals and Senior Lecturer and Head of Orthopaedics at the Royal Veterinary College. He is currently a member of the examination committee of the European college of Veterinary Surgeons (ECVS) and the Chairperson of the European and South African AOVET Board. Nacho also worked as the editor for the Musculoskeletal disorders and orthopaedics section of BMC veterinary research between 2015 and 2019.
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalista radiologii weterynaryjnej. Absolwent studiów podyplomowych „Nowoczesne narzędzia diagnostyki medycznej i terapii” na Politechnice Krakowskiej. Wieloletni lekarz radiolog w Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Klinice dr n. wet. Dariusza Niedzielskiego we Wrocławiu. W latach 2017-2021 nauczyciel akademicki, asystent w Pracowni Chirurgii i Diagnostyki Obrazowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obecnie zatrudniony na stanowisku specjalisty w Pracowni Rezonansu Magnetycznego, Katedry i Kliniki Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wykładowca w ramach studium specjalizacyjnego z radiologii weterynaryjnej prowadzonego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach.
Prowadzący liczne szkolenia z zakresu diagnostyki obrazowej psów i kotów.
Autor i współautor publikacji naukowych oraz licznych artykułów w czasopismach zawodowych dla lekarzy weterynarii.
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2012 roku. Doktorantka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Katedrze Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej. Konsultuje pacjentów nefrologicznych i urologicznych z całego kraju, kwalifikuje i wykonuje zabiegi hemodializy u psów i kotów.
Od 2019 roku związana z międzynarodową kliniką weterynaryjną „Anicura” w Szwecji, gdzie podnosi swoje kwalifikacje pod okiem europejskich specjalistów.
Jest współautorką i współorganizatorką pierwszych w Polsce Praktycznych Warsztatów Nefrologicznych dla lekarzy weterynarii, wykładowcą na licznych konferencjach w kraju i za granicą, autorką artykułów opublikowanych w specjalistycznej prasie weterynaryjnej oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Weterynaryjnej i Urologii (ESVNU). Od 2020 roku rozpoczęła naukę w European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) w Luxemburgu z zakresu chirurgii.
Od 2021 roku rozpoczęła studia specjalizacyjne z Chirurgii Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Szczególne zainteresowania to ostre uszkodzenie nerek, chirurgia naczyniowa oraz transplantacyjna, metody leczenia nerkozastępczego.
Absolwentka (rocznik 2013-2019) Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie. Od pierwszego roku studiów związana z wolontaryjną pracą w charakterze asystenta lekarza weterynarii w krakowskim schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Stale poszerzająca swoją wiedzę z zakresu ultrasonografii, chirurgii miękkiej oraz traumatologii na szkoleniach w kraju i za granicą, takich jak AOVET oraz ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies).Stażystka w klinice Emergency Vets Now w Wielkiej Brytanii. Od 2018 r. Członek AOVET, w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii i traumatologii weterynaryjnej Improve International.
Autorka licznych tłumaczeń z zakresu ultrasonografii weterynaryjnej, publikacji z zakresu chirurgii weterynaryjnej oraz diagnostyki obrazowej.
Założycielka edukacyjnej platformy szkoleniowej dla lekarzy oraz studentów weterynarii VETLISEK - organizującej szkolenia z zakresu diagnostyki obrazowej oraz chirurgii.
We współpracy z licznymi firmami ultrasonograficznymi, prowadzi szkolenia dla lekarzy weterynarii z zakresu ultrasonografii jamy brzusznej, klatki piersiowej oraz układu mięśniowo-szkieletowego.
Dodatkowo tworzy edukacyjny fanpage YOUNG VET zrzeszający lekarzy medycyny weterynaryjnej oraz studentów medycyny weterynaryjnej pragnących zgłębiać tajniki ultrasonografii oraz chirurgii.
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przez 22 lata związana najpierw z Katedrą Chirurgii Zwierząt, potem z Katedrą Nauk Klinicznych Małych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, gdzie obroniła doktorat z zakresu implantologii stomatologicznej.
Stomatologią weterynaryjną małych zwierząt zajmuje się od początku kariery zawodowej. W czasie pracy w Katedrze Chirurgii Zwierząt również stomatologią koni i przeżuwaczy. Opiekuje się zdrowiem jamy ustnej zwierząt w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym.
Współprowadzi warsztaty stomatologiczne w ramach Stomatologicznego Projektu Edukacyjnego dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii z ramienia Sekcji Stomatologii PSLWMZ, której jest przewodniczącą. Przez szereg lat współorganizatorka polskiej edycji edukacyjnej akcji dla lekarzy weterynarii i właścicieli psów i kotów “Uśmiech Pupila”.
Członek European Veterinary Dentistry Society.
prof. UPWr

Ukończył wydział Medycyny Weterynaryjnej, Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu w 1990 roku i rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów. W roku 1998 uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych z zakresu chorób wewnętrznych, natomiast w 2001 roku tytuł specjalisty chorób psów i kotów. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych. Od 2013 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2017 roku jest kierownikiem Katedry chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z diagnostyki weterynaryjnej, immunologii klinicznej oraz chorób wewnętrznych. Stworzył przedmiot fakultatywny „Dermatologia zwierząt”, który prowadzi od 14 lat. Jest wykładowcą zagadnień dermatologicznych na studiach podyplomowych z zakresu chorób psów i kotów oraz chirurgii weterynaryjnej. Jest opiekunem pracowni endokrynologicznej i dermatologicznej w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, gdzie konsultuje przypadki dermatologiczne i endokrynologiczne.

Członek PSLWMZ, PTNW oraz European Society of Veterinary Dermatology (ESVD). Członek komitetów redakcyjnych “Życia Weterynaryjnego” oraz ”Magazynu Weterynaryjnego”.

Autor ponad stu publikacji naukowych i współredaktor naukowy książek: “Kliniczna endokrynologia psów i kotów”, „5 minut konsultacji weterynaryjnej – psy i koty” „Praktyka Kliniczna Psy”, jak również redaktor naukowy pierwszego i drugiego polskiego wydania „Dermatologii małych zwierząt- Kolorowy atlas i przewodnik terapeutyczny” oraz „Dermokosmetyki weterynaryjnej”.
Kieruje Zakładem Chirurgii i Anestezjologii Małych Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Głównym obiektem zainteresowań są zagadnienia związane z chirurgią tkanek miękkich. Opracował nowe metody lub zmodyfikował wiele istniejących sposobów rozpoznawania lub chirurgicznego leczenia chorób u małych zwierząt. W sposób szczególny zajmował się zagadnieniami związanymi z kriodestrukcją gruczołu krokowego, chirurgią onkologiczną, chirurgią przepony miednicy, narządów klatki piersiowej, naczyń krwionośnych i układu nerwowego u psów i kotów. W tym zakresie opublikował 121 oryginalnych prac twórczych. Ponadto jest redaktorem trzech tomów podręcznika: „Chirurgia Małych Zwierząt”.
Od początku pracy naukowej uczestniczy w realizacji programu dydaktycznego dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Ponadto prowadzi zajęcia ze słuchaczami Podyplomowego Studium Specjalizacji Małych Zwierząt przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Specjalizacji z Chirurgii weterynaryjnej przy Wydziałach Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Organizował lub współorganizował liczne warsztaty, konferencje, kursy i szkolenia dla lekarzy weterynarii i lekarzy medycyny. Pełni funkcję członka komitetu redakcyjnego dwumiesięcznika „Weterynaria po Dyplomie”.
prof. UPWr, dipl. ECVN
europejski specjalista z zakresu neurologii i neurochirurgii weterynaryjnej
specjalista chorób psów i kotów
krajowy konsultant w dziedzinie neurologia i neurochirurgia psów i kotów

Absolwent roku 2002 Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 2009 roku obronił pracę doktorską nt. "Zastosowanie elektroencefalografii w diagnostyce chorób OUN u kotów". Po ukończeniu szkolenia jako rezydent z zakresu neurologii oraz neurochirurgii w Tierspital Bern w Szwajcarii w 2011 roku i zdaniu egzaminu European Board of Veterinary Specialisation (EBVS®) uzyskał tytuł Certified Diplomate w European College of Veterinary Neurology. W 2017 roku uzyskał habilitację z zakresu wykorzystania elektroencefalografii w chorobach OUN psów. Promotor oraz promotor pomocniczy 6 prac doktorskich w dziedzinie neurologii weterynaryjnej.
W trakcie swojej kariery ukończył staże z zakresu neurologii klinicznej i neurochirurgii w Raleigh, Davis, Stanford (USA), Helsinkach (Finlandia), Hanowerze (Niemcy), Mediolanie i Bolonii (Włochy). Od 2015 roku przewodniczący sekcji neurologicznej Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.
Od 2022 roku sekretarz zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Neurologii Weterynaryjnej (ESVN). Od 2023 roku Krajowy Konsultant w dziedzinie „Neurologia i Neurochirurgia Psów i Kotów”. Członek niemieckojęzycznej organizacji neurologów weterynaryjnych Tierneurologen. Wykładowca European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS), a także warsztatów z zakresu neurochirurgii weterynaryjnej Fundacji Aeskulap Akademia oraz wielu kursów specjalizacyjnych z zakresu chorób psów i kotów Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego.
W roku 2022 otworzył pierwszy w kraju program szkoleniowy dla rezydenta ECVN.
Obecnie pracuje na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na stanowisku profesora uczelni prowadząc wykłady oraz zajęcia dla studentów 3., 4., 5. i 6. roku. Jest właścicielem Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej NeuroTeam we Wrocławiu prowadząc konsultacje z zakresu neurologii klinicznej oraz realizując specjalistyczne zabiegi neurochirurgiczne.
Autor licznych publikacji, wykładów, rozdziałów książek oraz szkoleń z zakresu neurologii, neuroradiologii oraz neurochirurgii weterynaryjnej.

https://www.neuroteamvet.com
https://ebvs.eu/specialists
https://www.ecvn.org/board
PgC SAS Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2011 roku. Po dwóch latach pracy w Polsce wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie kształcił się pod okiem specjalistów w dziedzinie medycyny, chirurgii oraz ortopedii w Manchesterze oraz w Klinice prof. Noela Fitzpatricka. W 2015 roku rozpoczął podyplomowe studia specjalizacyjne i w 2019 roku zdobył tytuł Postgraduate Certificate in Small Animal Surgery. W 2017 roku wrócił do Polski i opiekuje się pacjentami w dwóch wrocławskich przychodniach. Zdecydowaną większość jego pracy stanowi diagnostyka, leczenie oraz chirurgia ortopedyczna. Prowadzi również bloga edukacyjnego na profilu IG: @onniegryzie, gdzie prezentuje przypadki swoich pacjentów, a także techniki diagnostyczne i operacyjne.
Jest pracownikiem Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Specjalizuje się w dietetyce weterynaryjnej zwierząt towarzyszących. Prowadzi zajęcia dla studentów medycyny weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii - uczestników kongresów i konferencji weterynaryjnych, a także specjalizacyjnego studium podyplomowego „Choroby psów i kotów”. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących żywienia psów i kotów, a także stworzył kilkanaście suplementów pokarmowych dla małych zwierząt dostępnych w Polsce i innych krajach. Od października 2020 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w firmie Vet Planet Sp. z o.o.
Specjalista chorób psów i kotów. Studia ukończył w 1978 roku. Jest kierownikiem Zakładu Chorób Wewnętrznych Małych Zwierząt Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych, popularno-naukowych z zakresu chorób wewnętrznych psów i kotów oraz 4 podręczników z zakresu chorób wewnętrznych zwierząt. Prowadzi wykłady dla lekarzy weterynarii. Jest członkiem państwowej komisji egzaminacyjnej w zakresie specjalizacji „Choroby psów i kotów”, pełni także funkcję redaktora naczelnego „Weterynarii po Dyplomie” - polskiego wydania „Veterinary Medicine”.
JP Gawor DVM PhD, DAVDC, DEVDC, FAVD
Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu w 1992 roku.Obronił pracę doktorską w 1995 roku i otrzymał tytuł specjalisty chirurga weterynaryjnego w 1997 roku. Od 2009 roku Fellow Academy of Veterinary Dentistry, od 2015 roku członek American Veterinary Dental College i European Veterinary Dental College. Obecnie jest Prezydentem European Veterinary Dental College. Autor ponad 120 publikacji i prezentacji z zakresu chirurgii szczękowej i stomatologii małych zwierząt. Co roku wykonuje kilkaset procedur operacyjnych z zakresu stomatologii i chirurgii szczękowej małych zwierząt.
Absolwent Wydziału Weterynaryjnego we Wrocławiu. Od 1990 roku pracownik Katedry i Kliniki Chirurgii Weterynaryjnej macierzystej uczelni. Po obronie pracy doktorskiej w 1997 zatrudniony na stanowisku adiunkta. W roku 2000 uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chirurgii weterynaryjnej. Autor i współautor ponad 150 artykułów i doniesień w materiałach kongresowych polskich i zagranicznych. Dydaktyk i klinicysta pracujący przez większość swojego życia zawodowego na sali operacyjnej. Uczestnik wielu naukowych projektów badawczych, spotkań szkoleniowych oraz warsztatów praktycznych dla lekarzy weterynarii. Główny zakres zainteresowań zawodowych obejmuje szeroko pojęte zagadnienia dotyczące anestezjologii, endoskopii i torakochirurgii małych zwierząt. Hobby – historia anestezjologii.
Uzyskanie dyplomu lekarza weterynarii na wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie w 2014 roku. Lekarz internista i okulista w Klinice Weterynaryjnej doktora Jacka Szulca w Zgierzu. W 2016 roku założyła pierwszy specjalistyczny gabinet okulistyczny w Łodzi. W tym samym roku rozpoczęła specjalizację z Chirurgii na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Bakcyla okulistycznego złapała na studiach, gdzie od 4 roku praktykowała w przychodni okulistycznej doktora Jacka Garncarza w Warszawie. Z doktorem Jackiem stale współpracuje konsultując pacjentów czy klasyfikując ich do zabiegu fakoemulsyfikacji. Odbyła kilkutygodniowy staż okulistyczny na Royal Veterinary Collage w klinice małych zwierząt-Queen Mother Hospital, Londyn pod okiem Ricka F. Sancheza (BSciBiol DVM CertVOphthal DipECVO MRCVS). W Stanach Zjednoczonych praktykowała w Garden State Veterinary Specialists (New Jersey, Stany Zjednoczone) oraz Red Bank Veterinary Hospital, Tinton Falls.
Kilkukrotnie uczestniczyła na NAVC (North America Veterinary Conference) w Orlando, Floryda oraz na WVC (Western Veterinary Conference) w Las Vegas, Nevada. Brała udział w szkoleniach poświęconych okulistyce oraz kongresach ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists). Jej publikacja została umieszczona w piśmie branżowym o tematyce okulistycznej o herpeswirusowym zapaleniu spojówek u kotów. Przeprowadziła wykład na Kongresie PSLWMZ w roku 2015. Temat: ZPŁ- Zespół plam łzowych - jak leczę. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Okulistyki Weterynaryjnej (ESVO) oraz Wschodnioeuropejskiego Towarzystwa Okulistyki Weterynaryjnej (EECVO).
Urodził się w 1975 roku w Opolu, gdzie ukończył II LO. W 2000 roku ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 2009 roku ukończył studium specjalizacyjne na SGGW w Warszawie uzyskując tytuł Specjalisty Chorób Psów i Kotów, a w 2016 roku studium specjalizacyjne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu uzyskując tytuł Specjalisty Radiologii Weterynaryjnej.
W latach 2005-2013 Prezes Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, w latach 2009-2013 Wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. 2013-2019 roku Sekretarz PSLWMZ od 2019 r. Skarbnik. Wiceprzewodniczący Sekcji Stomatologii PSLWMZ. W latach 2013-2018 Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. W latach 2012-2016 członek Krajowej Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii.
Zainteresowania to historia, rekonstrukcje historyczne, literatura i muzyka jazzowa.
Prywatnie ma dwoje dzieci i 2 koty.
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego (d. Akademii Rolniczej) we Wrocławiu, tytuł lekarza weterynarii uzyskał w roku 1982. Od roku 1989 prowadzi własną praktykę weterynaryjną w Poznaniu.
W 1997 roku uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych, nadany przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, na podstawie rozprawy pt.: „Ekstensywność zarażenia kotów Toxoplazma gondii w Poznaniu i jego okolicy w aspekcie niebezpieczeństwa inwazji tego pierwotniaka dla człowieka”.
Uzyskane specjalizacje zawodowe: choroby psów i kotów, chirurgia weterynaryjna oraz radiologia weterynaryjna.
W 2011 roku odbył szkolenie z zakresu rehabilitacji psów i kotów na University of Tennessee w Knoxville, stwarzające podstawę do utworzenia Oddziału Rehabilitacji i Leczenia Otyłości Zwierząt w Klinice Weterynaryjnej w Poznaniu.
Członek PSLWMZ, European Society of Veterinary Orthopedics and Traumatology (ESVOT).
Organizował wzgl. współorganizował krajowe konferencje i seminaria z zakresu chirurgii weterynaryjnej małych zwierząt oraz warsztaty ortopedyczne, z udziałem wykładowców zaproszonych z krajowych i zagranicznych wydziałów weterynaryjnych oraz praktyk weterynaryjnych. Zapraszany do przeprowadzenia wykładów względnie warsztatów za granicą, we Włoszech, na Ukrainie, Litwie, w Rosji i Bułgarii.
Jest autorem artykułów z dziedziny ortopedii i rehabilitacji publikowanych w czasopismach weterynaryjnych oraz współautorem wydanej w roku 2017 książki „Wybrane wady rozwojowe i choroby dziedziczne u psów i kotów” oraz redaktorem polskiego wydania: „Atlas technik operacyjnych w ortopedii psów i kotów” (Ann L. Johnson, Dianne Dunning:Atlas of Orthopedic Surgical Procedures of the Dog and Cat” 2005).
W latach 2017-2022 zatrudniony był w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na stanowisku adiunkta.
Ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 1992 roku założył własną Przychodnię weterynaryjną w Grudziądzu, która uzyskała w 2001 roku status Kliniki Weterynaryjnej. Od samego początku swojej pracy interesuje się i rozwija jako chirurg weterynaryjny zdobywając nowe doświadczenia. Wykonuje skomplikowane operacje neurochirurgiczne, ortopedyczne oraz tkanek miękkich. Kształci się z zakresu ortopedii biorąc od 1994 roku czynny udział w kongresach Europejskiego Stowarzyszenia Ortopedów i Traumatologów Weterynaryjnych (ESVOT). W listopadzie 2011 uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych z zakresu chirurgii weterynaryjnej pod nadzorem prof. Zbigniewa Adamiaka z UW w Olsztynie. Temat pracy doktorskiej to Potrójna osteotomia piszczeli TTO (triple tibia osteotomy) w modyfikacji własnej jako technika operacyjna leczenia zerwanego więzadła krzyżowego przedniego u psów. Posiada liczne doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i wykładów dla lekarzy weterynarii.
Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Studiowała higienę stomatologiczną oraz pracowała w warszawskich klinikach stomatologicznych, dzięki czemu dobrze poznała standardy i zasady obowiązujące w stomatologii ludzkiej. Jest członkiem Sekcji Stomatologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Aktywnie rozwija się w dziedzinie stomatologii weterynaryjnej odbywając liczne staże zagraniczne, studiując literaturę specjalistyczną oraz uczestnicząc w corocznych kongresach European Veterinary Dental Society, którego jest członkiem. Od kilku lat bierze udział w kursach organizowanych przez European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) podczas których pełni rolę instruktora. Od grudnia 2017 realizuje program rezydentury w European Veterinary Dental College pod okiem swojego mentora Dr. Jerzego Gawora.
Lekarz weterynarii, absolwent Wydziału Weterynaryjnego AR we Wrocławiu.
Od kilkunastu lat zajmuje się ozonoterapią u zwierząt, prowadzi praktykę lekarsko-weterynaryjną. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii jako jedyny lekarz weterynarii w Polsce. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii. Jako pierwszy w kraju, pod merytoryczną opieką prof. dr. hab. medycyny Zygmunta Antoszewskiego, zastosował leczenie mieszaniną tlenowo-ozonową w wielu trudnych terapeutycznie przypadkach u zwierząt. Jest autorem i współautorem prac naukowych i doniesień na temat wykorzystania ozonoterapii. Opracował skład kilku preparatów wspomagających leczenie wielu schorzeń oraz metod leczenia niektórych chorób u zwierząt z wykorzystaniem terapii tlenowo-ozonowej. Jest także pomysłodawcą zastosowania ozonu w niektórych kosmetykach. Pomysłodawca i współautor opracowania i opatentowania mikrocząsteczek i nanocząsteczek ozonu z polisacharydami.
Absolwent WMW SGGW, specjalista chorób psów i kotów. Dorobek kliniczny w postaci 10 lat pracy skoncentrowanej na pomocy pacjentom onkologicznym. Od 2017 roku współwłaściciel Przychodni Weterynaryjnej Kochanowskiego w Warszawie. Wiceprzewodniczący Sekcji Onkologii PSLWMZ. Autor publikacji o tematyce onkologicznej w krajowej prasie branżowej oraz wykładowca dla studentów studiów specjalizacyjnych i kursantów szkoleń onkologicznych.
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chirurgii macierzystej uczelni od chwili ukończenia studiów. Specjalista chirurgii weterynaryjnej, na co dzień pracujący jako klinicysta-chirurg. Autor oraz współautor licznych artykułów i doniesień kongresowych oraz uczestnik wielu projektów naukowych. We współpracy z wiodącymi chirurgami medycyny człowieka wprowadził do medycyny weterynaryjnej sprawdzone oraz opracował nowe laparoskopowe techniki operacyjne.
specjalność parazytologia weterynaryjna

Członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Katedry Parazytologii i Chorób Ryb na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP Lublin. Diagnosta laboratoryjny - parazytolog w weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym - VetDiagnostyka w Lublinie. Konsultant Śląskiego Laboratorium Diagnostycznego. Konsultant-specjalista parazytologii i chorób zwierząt egzotycznych Kliniki Weterynaryjnej Szmaragdowa 24/7. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu medycyny weterynaryjnej i parazytologii weterynaryjnej. Coach/wykładowca - krajowych i zagranicznych szkoleń z zakresu parazytologii weterynaryjnej, chorób transmisyjnych, chorób zwierząt egzotycznych.
Absolwentka weterynarii na University of Sydney w 2006 r. Po studiach przez 2 lata pracowała jako lekarz pierwszego kontaktu, następnie odbyła roczny staż w specjalistycznym szpitalu referencyjnym w Sydney. Po uzyskaniu tytułu specjalisty w zakresie interny małych zwierząt przez 5 kolejnych lat pracowała na polu medycyny ratunkowej, intensywnej terapii oraz anestezjologii. W 2016 r. przeprowadziła się do USA, gdzie została rezydentem programu żywienia klinicznego małych zwierząt Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis. Dr Fossati jest obecnie certyfikowaną dietetyczką weterynaryjną ACVIM (American College of Veterinary Internal Medicine), ponadto należy do ANZCVS (Australian and New Zealand College of Veterinary Scientists). Od 2019 r. pracuje w centrali Royal Canin.

Graduated in veterinary science from the University of Sydney in 2006. After graduation, she worked in general practice for 2 years, followed by a one-year internship at a specialist referral hospital in Sydney. Dr. Fossati obtained her credentials in Small Animal Medicine and continued in emergency, critical care and anesthesia for another 5 years. She moved to the United States in 2016 to attend a Small Animal Clinical Nutrition residency program at the University of California, Davis. Lara Fossati is now a board-certified veterinary nutritionist with the American College of Veterinary Internal Medicine. She is also a member of the Australian and New Zealand College of Veterinary Scientists. Since 2019, Dr. Lara Fossati has worked at Royal Canin headquarters.
prof. UP Lublin
Specjalista chorób psów i kotów. Pracownik naukowo-dydaktyczny, praktykujący lekarz małych zwierząt, internista. Absolwent Wydziału Weterynaryjnego AR w Lublinie i studiów podyplomowych w Szkołach Weterynaryjnych w Paryżu i Lyonie. Obecnie Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Autor lub współautor ponad 120 publikacji naukowych, popularno-naukowych, doniesień kongresowych oraz 2 podręczników z zakresu chorób wewnętrznych małych zwierząt. Prowadzi wykłady i warsztaty praktyczne dla lekarzy – praktyków w ramach konferencji i szkoleń podyplomowych w kraju i za granicą. Ulubionymi subdyscyplinami w ramach chorób wewnętrznych są geriatria psów i kotów małych, kardiologia z pulmonologią, urologia, okulistyka i dietetyka.
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie z 1996 roku. Specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób serca psów, kotów i fretek. Ma duże doświadczenie nabyte przez kilkanaście lat pracy w wielu lecznicach (Przychodnia dla Zwierząt Boss,, Żoliborska Klinika Weterynaryjna, Natolińska Lecznica Weterynaryjna, Klinika Małych Zwierząt SGGW, Przychodnia Weterynaryjna Marysin) oraz liczne staże zagraniczne Royal (Dick) Veterinary College w Edynburgu (Szkocja), Tierklinik Vetsuisse Faculty University w Bernie (Szwajcaria), Cabinet Veterinaire Amberger-Philip w Genewie (Szwajcaria) Heart Station Kliniki Uniwersyteckiej w Uppsalli (Szwecja). Odbył liczne szkolenia w ramach projektu ESAVS (CARDIOLOGY I-V, EMERGENCY AND CRITICAL CARE I-II), FELINE CARDIOLOGY AND RESPIRATORY MEDICINE). Członek Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologów Weterynaryjnych (ESVC), współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Kardiologów Weterynaryjnych (PAVC), autor licznych publikacji naukowych oraz wykładowca na wielu konferencjach w Polsce i za granicą. Od wielu lat prowadzi wykłady z dziedziny kardiologii w ramach Podyplomowego Studium Specjalizacyjnego Psów i Kotów w Warszawie. Wśród jego nauczycieli są znani specjaliści z kraju (prof. dr hab. Urszula Pasławska, dr. n. wet. Bohdan Kurski), jak i z zagranicy (prof. Christophe Lombard, prof. Clarence Kvart, prof. Gerhard Wess, prof. Claudio Bussadori, prof. Jens Haggstrom, prof. Karsten Schober, prof. David Spreng, dr. Alan Kovacevic, dr. Armelle de la Forcade, dr. Jennifer Devey).
Specjalizuje się w echokardiografii, ultrasonografii klatki piersiowej oraz płuc, a także w stanach nagłych i intensywnej terapii pacjentów kardiologicznych i pulmonologicznych.
Założyciel pierwszej specjalistycznej kardiologicznej przychodni weterynaryjnej - VETCARDIA.
Specjalista chorób psów i kotów.
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologów Weterynaryjnych.
Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w 1999 roku. Przez osiem lat pracowała jako asystent, a później jako adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej, gdzie obroniła pracę doktorską z zakresu alergologii. Obecnie jest właścicielką Lubelskiej Polikliniki Weterynaryjnej, gdzie konsultuje wyłącznie przypadki kliniczne z zakresu dermatologii, alergologii i endokrynologii. Jest autorką licznych artykułów i publikacji. Od wielu lat bierze czynny udział w pracy Sekcji Dermatologii PSLWMZ, przez kilka lat była przewodniczącą Sekcji. W 2022 roku wybrana na Prezydent Elekt PSLWMZ. Jest organizatorką wielu kongresów, szkoleń i kursów dla lekarzy weterynarii oraz pomysłodawczynią i założycielką Akademii Dermatologii Weterynaryjnej. Jej pasją jest uczenie innych i zarażanie „dermatologią”.
MA Dr. med. vet. PgCAP FHEA FRSB DipECVDI DACVR DVR FRCVS
Studiował medycynę weterynaryjną w Berlinie na Uniwersytecie Humboldtów oraz Wolnym Uniwersytecie. Staż z zakresu diagnostyki obrazowej odbył w Glasgow University Veterinary School. Dyplomant ECVDI (European College of Veterinary Diagnostic Imaging), ACVR (American College of Veterinary Radiology) i RCVS (Royal College of Veterinary Surgeons) z zakresu diagnostyki obrazowej. Był radiologiem akademickim na University of Pennsylvania i University of Wisconsin-Madison. Od 2009 r. wykładowca diagnostyki obrazowej w Royal (Dick) School of Veterinary Studies w Edynburgu. W 2017 r. został zaliczony do grona członków (fellow) RCVS, a w 2019 r. RSB (Royal Society of Biology). Od 2022 r. Professor of Veterinary Radiology w Edynburgu. Autor ponad 130 recenzowanych artykułów naukowych. Szczególnie interesuje się diagnostyką obrazową klatki piersiowej oraz tomografią komputerową – w tych dwóch dziedzinach opublikował obszerny podręcznik.

Professor of Veterinary Radiology


Studied veterinary medicine at the Humboldt and Free University of Berlin in Germany. He did a diagnostic imaging residency at Glasgow University Veterinary School and became a Diplomate in Diagnostic Imaging with the RCVS (DVR), ECVDI and ACVR. He has been an academic radiologist at the Universities of Pennsylvania and Wisconsin-Madison and is the head of the Diagnostic Imaging Service at the Royal (Dick) School of Veterinary Studies since 2009. In 2017, he was elected as a Fellow of the Royal College of Veterinary Surgeons (FRCVS) and in 2019 he was elected as Fellow of the Royal Society of Biology (FRSB) in the UK. In 2022, he was promoted to Professor and Chair of Veterinary Radiology. He has published over 130 peer-reviewed articles and his particular interests are in thoracic imaging and computed tomography. On both topics he has published a comprehensive textbook.
Prowadzi terapię zaburzeń zachowania i zaburzeń psychicznych u psów i kotów od 2005 r., kiedy ukończyła kurs specjalizacyjny z weterynaryjnej medycyny behawioralnej w European School for Advanced Veterinary Studies w Mediolanie.
Od 2006 r. współpracuje z "Magazynem Weterynaryjnym”, „Akademią po Dyplomie”, a także publikuje artykuły popularnonaukowe poświęcone zachowaniom psów i kotów. W 2021 r. wydała książkę pt. „Kocie ścieżki. Przewodnik po krętych drogach kociego umysłu”.

Od kilkunastu lat regularnie prowadzi wykłady na temat zachowania psów i kotów, ich zaburzeń oraz terapii. Jest wykładowcą studiów dziennych Weterynaria na SSGW oraz podyplomowych: „Choroby psów i kotów” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, “Pies w społeczeństwie – hodowla i zachowanie” na Wydziale Nauk o Zwierzętach. Prowadziła wykłady „Psychologia zwierząt” w Collegium Humanitatis, a obecnie na studiach Stosowana Psychologia Zwierząt na Uniwersytecie Warszawskim, a także Prawa Zwierząt na SWPS i kursie „Zoopsycholog” w Centrum Kształcenia Zawodowego.
O kocich tajemnicach i sekretach, wspólnie z dr. Łukaszem Gliszczyńskim, opowiada na antenie “Sekretnego życia kotów”, popularnonaukowego programu na licencji BBC.
Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, Polskiego Towarzystwa Etologicznego i ESVCE - European Society of Veterinary Clinical Ethology, a także członkiem założycielem Stowarzyszenia Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się dobrostanem zwierząt.

W 2018 r. został jej przyznany Order Psiego Szczęścia w kategorii lekarz weterynarii.
Po 25 latach doświadczeń w prowadzeniu własnej praktyki weterynaryjnej, Miguel (znany również jako Pancho) założył firmę „New Way Coaching” https://newwaycoaching.es. Zajmuje się szkoleniem i wsparciem lekarzy weterynarii w Europie, Azji i Ameryce Południowej z zakresu Przywództwa i Skutecznej Komunikacji. Podróżując po świecie niesie przekaz „Z pozytywnym nastawieniem, zaangażowaniem, odpowiednimi narzędziami i szkoleniem, korzystanie z przywileju prowadzenia własnej lecznicy jest w pełni możliwe”. Mówca międzynarodowy oraz wykładowca na konferencji Ted Talk. Miguel jest autorem książki „7 kluczy do sukcesu w lecznicy weterynaryjnej”, obecnej w ponad 12 krajach i przetłumaczonej na język angielski, polski, chiński i włoski oraz autorem wielu artykułów na temat motywacji, przywództwa, budowania zespołu i skutecznej komunikacji.

After more than 25 years of running his own veterinary practice, he founded New Way Coaching, a company dedicated to soft skills training in the veterinary industry.Miguel is the author of the book '7 keys to running a successful veterinary practice', which is available in Polish and Spanish. Miguel Angel Diaz Sanchez, DVM, PhD He is a Ted Talk speaker, international keynote speaker and author of numerous articles. He trains veterinarians in leadership and effective communication.
DVM, DipECVD
Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej Estońskiego Uniwersytetu Rolniczego w 1995 roku. Następnie pracowała w zakładzie leczniczym zajmującym się małymi zwierzętami, a w 2007 roku rozpoczęła rezydenturę ECVD (European College of Veterinary Dermatology) w Zurychu. Po czteroletnim szkoleniu zdała egzamin i uzyskała dyplom ECVD. Od 2005 roku jest wykładowcą Estońskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, naucza także przedmiotów klinicznych studentów weterynarii.
Prowadziła ponad 200 warsztatów i prezentacji z zakresu dermatologii weterynaryjnej dla lekarzy praktyków w krajach bałtyckich, Europie Zachodniej, Rosji i Ukrainie. Założycielka Szkoły Dermatologii Weterynaryjnej i inicjatorka konferencji dermatologicznej w Estonii. Prowadzi referencyjną praktykę dermatologiczną małych zwierząt w Tallinie. W 2010 r. została nagrodzona przez EVÜ (Eesti Loomaarstide Ühing; Estonian Veterinary Association, EVA) tytułem „lekarza weterynarii roku”.

is graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Estonian Agricultural University in 1995 and worked in small animal practice before starting ECVD (European College of Veterinary Dermatology) residency programme at the Veterinary School in Zurich, Switzerland in 2007. After 4 years of training and successful examination in 2011 she became Diplomate of the ECVD. Svetlana is a lecturer in dermatology and involved in clinical teaching of veterinary students at the Estonian University of Life Sciences since 2005.
She gave more than 200 presentations and workshops in dermatology for veterinary practitioners in Baltic countries, western Europe, Russia and Ukraine. She is a founder of Veterinary Dermatology School and dermatology conference in Estonia. Apart from teaching she is providing referral dermatology service in small animal practice in Tallinn. In 2010 was awarded by the EVA (Estonian Veterinary Association) with the title “Veterinarian of the year”.
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Członek International Equine Ophthalmology Consortium.
Okulistyką weterynaryjną zajmuje się od 2005 roku. Podczas studiów odbyła liczne staże i praktyki zagraniczne, między innymi jako stypendystka programu Ceepus na Uniwersytecie w Budapeszcie oraz na Uniwersytecie im. Ludwika Maximiliana w Monachium, w jednym z najlepszych ośrodków okulistyki weterynaryjnej w Europie pod kierunkiem prof. H. Gerhardsa.
W latach 2006-2009 pracowała jako tłumacz w wydawnictwie Elsevier, przekładając na język polski publikacje z zakresu okulistyki weterynaryjnej.
Posiada ukończony kurs z zakresu chirurgii zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz kriochirurgii.
Ukończyła kurs I stopnia z zakresu okulistyki w Luxemburgu 04.06.2014-04.07.2014 organizowany przez ESAVS. W 2016 roku ukończyła II stopień kursu z zakresu chirurgii okulistycznej organizowanego w Tuluzie.
Regularnie uczestniczy w corocznych zjazdach European College of Veterinary Ophthalmology.
Od 2016 roku dodatkowo zajmuje się pracą naukową z zakresu zastosowania najnowszych osiągnięć medycyny regeneracyjnej w leczeniu chorób siatkówki. Specjalizuje się w medycynie translacyjnej pełniąc funkcję Dyrektora do Spraw Małych Zwierząt w Międzynarodowym Instytucie Medycyny Translacyjnej. Obecnie jej praca naukowa koncentruje się na sposobach regeneracji siatkówki, rogówki oraz gruczołów łzowych u małych zwierząt i koni.
Wraz z zespołem opracowała unikatową terapię RetiRegen, publikując wyniki pracy w prestiżowym Journal of Clinical Medicine "Intra-Vitreal Administration of Microvesicles Derived from Human Adipose-Derived Multipotent Stromal Cells Improves Retinal Functionality in Dogs with Retinal Degeneration". Cisło-Sankowska A, Smieszek A, Kucharczyk N, Bedford PGC, Marycz K.
Zaawansowane prace badawcze pozwoliły na napisanie pracy doktorskiej „Rola i znaczenie zewnątrzkomórkowych mikrofragmentów błonowych izolowanych ze stromalnych komórek progenitorowych z ludzkiej tkanki tłuszczowej w przebiegu chorób degeneracyjnych siatkówki u psów”.
Zajmuje się okulistyką koni wykonując konsultacje okulistyczne oraz pełny zakres zabiegów operacyjnych, takich jak cyklofotoablacja, operacje ślepoty miesięcznej, implanty z cisplatyny czy chirurgia zaćmy. Przeprowadziła z powodzeniem pierwszy opisany w Polsce zabieg operacji obustronnej zaćmy u 2 miesięcznego źrebięcia. Regularnie prowadzi szkolenia zakresu okulistyki koni.
Pracuje jako szkoleniowiec w zakresie ultrasonografii okulistycznej oraz medycyny regeneracyjnej, prowadząc kursy oraz wykłady podczas prestiżowych imprez weterynaryjnych.
Najnowszy projekt badawczy w ramach Międzynarodowego Instytutu Medycyny Translacyjnej będzie realizował międzynarodowy grant na badania poświęcone wczesnej diagnostyce leczenia jaskry u psów.
Zapragnął zostać lekarzem weterynarii w wieku 5 lat. Życzenie się spełniło i przez 25 lat swej owocnej kariery pracował na Wydziale Weterynaryjnym w Lublanie w Słowenii, gdzie w 2008 roku został profesorem zwyczajnym. Ukończył staż ECVS (European College of Veterinary Surgeons) w Queen Mother Veterinary Teaching Hospital w Cambridge w Wielkiej Brytanii (pod kierownictwem prof. White’a), a także na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Utrechcie (u prof. Van Sluijsa i prof. Kirpensteijna). Do jego szczególnych zainteresowań należą chirurgia onkologiczna i chirurgia rekonstrukcyjna. Dodatkowe szkolenie z chirurgii jamy brzusznej uzyskał u światowej sławy gastroenterologa prof. Eldara M. Gadžijewa
Prof. Butinar jest aktywnym członkiem ESVONC (European Society of Veterinary Oncology). Większość czasu zawodowego wolnego od pracy klinicznej poświęca biologii guzów nowotworowych oraz badaniom mającym na celu polepszenie diagnostyki i możliwości terapeutycznych u weterynaryjnych pacjentów onkologicznych. Założył i prowadzi stale rozwijający się szpital dla zwierząt w Postojnie. Jego wielkim pragnieniem jest, dzięki doświadczeniu własnemu i zaprzyjaźnionych światowych autorytetów, umożliwienie młodszym kolegom rozwoju zawodowego i stania się ekspertami oddanymi opiece nad zwierzętami i klientami.
Istnieje stara amerykańska „definicja” chirurga, szczególnie prawdziwa, gdy odnosi się do chirurgii onkologicznej. Mówi ona, że dobry chirurg wie jak operować, lepszy chirurg wie kiedy operować, ale najlepszy chirurg wie kiedy nie operować. Prof. Butinar dąży do osiągnięcia tego ostatniego poziomu.

First wished to become a veterinary doctor when he was five years old. His wish came true, and Prof. Dr. Janoš Butinar spent 25 years of his fruitful career as a veterinarian at the Veterinary Faculty in Ljubljana, Slovenia, where he was promoted to a Full Professor in 2008. Prof. Dr. Janoš Butinar completed his residency with the European College of Veterinary Surgeons in Great Britain (Queen Mother Veterinary Teaching Hospital in Cambridge) with Prof. White and at the Veterinary Faculty in Utrecht with Prof. Van Sluijs and Prof. Kirpensteijn. His specific interests lie in surgical oncology and reconstructive surgery. He obtained additional training in abdominal surgery with world-renowned surgeon Prof. Eldarju M. Gadžijev.
Prof. Dr. Janoš Butinar is an active member of the European Society of Veterinary Oncology. Most of his non-clinical time is devoted to the study of tumour biology and clinical research with the aim of providing better diagnostic and treatment options to veterinary oncology patients. Prof. Dr. Janoš Butinar is the founder of the Animal Hospital Postojna and professional leader of the hospital's growing team. His great wish is to make it possible, with his own knowledge and the knowledge of his expert friends worldwide, for his young colleagues to develop professionally and become experts dedicated to the care of animals and clients.
An old American definition of a surgeon, which is particularly true for an oncology surgeon, says: a good surgeon knows how to operate, a better surgeon knows when to operate, but the best surgeon knows, when not to operate. Prof. Dr. Janoš Butinar strives to achieve the last principle.
Jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich psycholożek i psychoterapeutek z ponad 40-letnią praktyką terapeutyczną w zakresie terapii indywidualnej i grupowej. To także wykładowczyni, kompozytorka, piosenkarka, poetka, felietonistka czasopisma „Zwierciadło” oraz autorka bestsellerowych książek, m.in. „Chcę być kochana tak, jak chcę” i „Nie bój się życia”. Często gości jako ekspert w programach telewizyjnych i radiowych.
Niezwykle charyzmatyczna, dowcipna, pogodna, ale także szczera do bólu – jest autorytetem dla tysięcy osób, z którymi spotyka się zarówno na wykładach i warsztatach, jak i za pośrednictwem mediów, w tym swojego autorskiego kanału „Na chwilę” na YT.
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, od 2007 roku doktor nauk weterynaryjnych, od 2012 roku specjalistka chorób psów i kotów. Od 2006 roku prowadzi swój gabinet weterynaryjny PRAK-VET w Oleśnicy, oprócz tego stale współpracuje w Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, prowadząc gościnnie ćwiczenia z zakresu hematologii w ramach przedmiotów - immunologia klinicznej oraz analityka kliniczna, co wiąże się z jej pasją oraz tematem pracy doktorskiej. Od kilku lat prowadzi także wykłady z hematologii w ramach specjalizacji psów i kotów na UPWr, a w tym roku także na SGGW. Autorka publikacji związanych z hematologią i onkologią w Weterynarii w Praktyce oraz w Magazynie Weterynaryjnym. Aby tematy hematologiczne były prostsze w zrozumieniu brała udział w licznych tłumaczeniach, w tym przetłumaczyła całą książkę „Praktyczna hematologia psów i kotów” R. Mieschke oraz kilka rozdziałów atlasu hematologicznego „Hematologia weterynaryjna. Przewodnik diagnostyczny z kolorowym atlasem” J. W. Harvey. Pracowała z wydawnictwem Galaktyka nad tłumaczeniem kilku rozdziałów podręcznika z onkologii psów i kotów, wzięła też udział w dużym projekcie tłumaczenia dwutomowego wydania Praktyczna Klinika: koty, gdzie tłumaczenie dotyczyło oczywiście hematologii. Od wielu lat współpracuje z laboratoriami Vetlab, gdzie zajmuje się oceną cytologiczną szpiku kostnego, a także z Idexx, gdzie współpracuje w zakresie edukacji lekarzy weterynarii. Od kilku lat prowadzi też warsztaty hematologiczne we współpracy z różnymi firmami lub dzieli się wiedzą w formie wykładów w ramach różnych projektów edukacyjnych. Poza pracą uwielbia podróże, naturę, sztukę i jazz oraz dobrą kuchnię - w opcji smakowania oraz gotowania dla przyjaciół.
Zatrudniony od 2019 roku w Katedrze Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt UMK w Toruniu. Studia weterynaryjne ukończył w roku 1973 na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu podejmując pracę naukową bezpośrednio po ukończeniu studiów w byłej Katedrze Zoohigieny AR we Wrocławiu. Jest specjalistą w dziedzinach higieny i dobrostanu zwierząt oraz ekotoksykologii. Był członkiem Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach, a także przedstawicielem Polski w Standing Committee for Protection of Animals Rady Europy w Strasbourgu. Był radcą Głównego Lekarza Weterynarii ds. Dobrostanu Zwierząt i członkiem Rady Sanitarno-Epizootycznej, członkiem Panelu Zdrowia i Dobrostanu w Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), jest członkiem Rady Programowej Medycyna Weterynaryjna i Folia Veterinaria. W latach 2002-2008 był prorektorem, a w latach 2008-2016 rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest autorem lub współautorem ponad 400 publikacji, w tym 186 prac eksperymentalnych i przeglądowych, 31 ekspertyz i opinii sądowych, wielu podręczników i skryptów - w tym dwóch wydań (2006 i 2019) pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego „Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich” oraz współautorem 2 podręczników europejskich: „Farm animal welfare, environment & food quality interaction studies” i „Meat Quality Genetic and Environmental Factors”. Prowadzi szeroką działalność popularyzatorską, szczególnie w zakresie etycznych i prawnych aspektów dobrostanu zwierząt, za co otrzymał prestiżową nagrodę Złotego Chirona Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Od ponad 20 lat organizuje w dniu Św. Franciszka (Światowego Dnia Zwierząt) Międzynarodowe Konferencje pod ogólnym tytułem „Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt”.
Dr Susan Little uzyskała licencjat na Dalhousie University (Nowa Szkocja, Kanada), a tytuł lekarza weterynarii w Ontario Veterinary College, będącego częścią Univeristy of Guelph. Medycyną weterynaryjną kotów zajmuje się od roku 1990, a od 1997 jest certyfikowanym lekarzem weterynarii z zakresu medycyny kotów. Współwłaścicielka dwóch specjalistycznych zakładów leczniczych dla kotów w Ottawie. Zasiadała w zarządach International Council for Veterinary Assessments oraz Winn Feline Foundation. Pracuje jako recenzentka naukowa dla periodyków weterynaryjnych, jest również autorką lub współautorką wielu artykułów. Otrzymała takie nagrody jak Canadian Veterinary Medical Association Small Animal Practitioner Award (2010), North American Veterinary Community Small Animal Speaker of the Year Award (2013) oraz International Society of Feline Medicine/Hill’s Pet Nutrition Award za wybitny wkład w medycynę kotów (2013). Autorka i współautorka książek „The Cat – Clinical Medicine and Management (2015 r., drugie wydanie ukaże się w 2023) i „August’s Consultations in Feline Internal Medicine, Volume 7 (Elsevier, 2015).

Dr. Susan Little received her Bachelor of Science degree from Dalhousie University (Nova Scotia, Canada) and her DVM from the Ontario Veterinary College, University of Guelph. She has been in feline practice since 1990 and has been board certified in Feline Practice since 1997. She is part owner of two feline specialty practices in Ottawa, Canada. She has served on the board of the International Council for Veterinary Assessments and the Winn Feline Foundation. She is a peer reviewer for veterinary journals as well as the author or co-author of many journal articles. Dr. Little is the recipient of the Canadian Veterinary Medical Assoc. Small Animal Practitioner Award (2010), the NAVC Small Animal Speaker of the Year Award (2013), and the International Society of Feline Medicine/Hill's Pet Nutrition Award for outstanding contributions to feline medicine (2013). She is the editor and co-author of The Cat – Clinical Medicine and Management (1st edition 2015, 2nd edition coming in 2023) and August's Consultations in Feline Internal Medicine, Volume 7 (Elsevier, 2015).
Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od ponad 15 lat swojej kariery zawodowej związany jest z renomowanym weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym Laboklin Polska sp. z o.o., gdzie zdobył nie tylko praktyczne doświadczenie, lecz również bogatą wiedzę merytoryczną w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Jego główne obszary zainteresowań obejmują badania molekularne, zwłaszcza testy dotyczące chorób dziedzicznych oraz cech użytkowych zwierząt. Od 2012 roku pełni funkcję Zastępcy Prezesa w Laboklin Polska sp. z o.o., gdzie odznacza się niezwykłą profesjonalnością i zaangażowaniem. Jest cenionym autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej. Jego wkład w rozwój tej dziedziny jest nieoceniony. Ponadto jest zapraszany jako wykładowca na uczelnie weterynaryjne oraz spotkania dla hodowców, gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Poza pracą zawodową jest również pasjonatem czterech kotów, co świadczy o jego głębokim zrozumieniu i miłości do zwierząt. W wolnych chwilach oddaje się swojej miłości do dobrych książek i filmów, co sprawia, że jest osobą o wszechstronnym zainteresowaniu kulturalnym. Dzięki swojej wiedzy, profesjonalizmowi i oddaniu dla dobra zwierząt jest specjalistą, którego wkład w dziedzinie weterynarii i diagnostyki laboratoryjnej jest nieoceniony.
Specjalista chirurgii weterynaryjnej. Członek ESVOT, AOVET. Od wielu lat zajmuje się chirurgią i ortopedią weterynaryjną. Głównym zainteresowaniem jest traumatologia, miopatie oraz choroby stawów. Oprócz aktywnej pracy klinicznej, jest autorem wielu publikacji naukowych i klinicznych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Wielokrotnie był zapraszany jako wykładowca i instruktor na warsztatach z chirurgii i ortopedii. Jest współautorem podręcznika do chirurgii weterynaryjnej pod redakcją prof. Marka Galantego.
Dyplom lekarza weterynarii oraz doktorat zdobyła na Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu w latach 90. W 1998 zdała egzamin ECVD (European College of Veterinary Dermatology), a w 2005 r. została specjalistką z zakresu dermatologii austriackiej izby lekarsko-weterynaryjnej. Od roku 2013 do 2018 była biegłym sądowym w dziedzinie dermatologii i alergii sądu rejonowego w Krems nad Dunajem.
Po powrocie z USA, gdzie przebywała po uzyskaniu doktoratu, założyła oddział dermatologii w 1. Klinice Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu, którym kierowała od 1996 do 2002 r., jednocześnie prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów. Od 2002 r. pracuje w referencyjnej praktyce dermatologicznej. Dodatkowo, od 2004 r., współpracuje z niemieckim laboratorium LABOKLIN jako konsultant w tematyce alergii, ponadto udziela wykładów i porad dla innych firm. W latach 2000-2004 była sekretarzem komitetu organizacyjnego WCVD4 (World Congress of Veterinary Dermatology). Przewodnicząca komisji ds. specjalizacji lekarzy weterynarii austriackiej izby lekarsko-weterynaryjnej od roku 2005 do 2013. W latach 2013-2018 zasiadała w ICADA (International Committee on Allergic Diseases of Animals).
Autorka wielu artykułów w niemiecko i anglojęzycznych czasopismach naukowych (weterynaryjnych oraz medycznych). Redaktorka niemieckiej wersji podręcznika „Dermatologia del cane e del gatto” włoskich autorek Ch. Nori i F. Scarampelli (Praktische Dermatologie bei Hund und Katze, 2003) oraz autorka książki „Allergene bei Tieren” (2016).
W wolnym czasie zajmuje się m.in. hodowlą psów (barbetów), gotowaniem oraz śpiewaniem kościelnym chórze „Urton”.

Professional Education:
• Degree in Veterinary Medicine 1986-1994 Veterinary University of Vienna
• Doctor of Veterinary Medicine Thesis: "Prevalence, Clinical Presentation, and Diagnosis of Canine Atopy" 1994-1995 Veterinary University of Vienna
• Successfully passed the "First part of the Diploma Examination" 1998 ECVD (European College of Veterinary Dermatology)
• Specialist in Dermatology 2005 Austrian Chamber of Veterinarians
• Court-certified and certified expert in Dermatology and Allergy 2013 Krems District Court
After a postdoc stay in the USA with renowned dermatologists, Dr. Wagner founded the Dermatology department of the 1st Medical Clinic at the Veterinary University of Vienna in 1996 and led it until 2002. Since 2002, she has been working independently in the Referral Dermatology Practice. Additionally, she has been providing consultative services on allergy-related topics to LABOKLIN GmbH & Co.KG (Germany) since 2004 and gives lectures and advice on dermatological matters to various companies.
From 2000 to 2004, Dr. Wagner served as secretary in the organizing committee of WCVD4 (World Congress of Veterinary Dermatology) in Vienna. From 2005 to 2013, she was the chairwoman of the Specialist Veterinary Commission of the Austrian Chamber of Veterinarians. In 2013-2016, she was a member of ICADA (International Committee on Allergic Diseases of Animals), and from 2013 to 2018, she worked as a "Court-certified and certified expert in Dermatology and Allergy."
Zainteresowania naukowe i dydaktyczne: dermatologia, alergologia i endokrynologia weterynaryjna, choroby wewnętrzne psów i kotów. Dydaktyka: choroby wewnętrzne psów i kotów, choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich, choroby wewnętrzne koni, dermatologia weterynaryjna - fakultet w języku polskim i angielskim. Autorka wielu artykułów naukowych i szkoleń dla lekarzy weterynarii. Miłośniczka i znawczyni kotów.
Absolwent wydziału medycyny weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, specjalista radiologii weterynaryjnej. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w diagnostyce cytologicznej oraz patologii klinicznej. Współwłaściciel przychodni weterynaryjnej Jamniczek w Piotrkowie Trybunalskim.
Przez wiele lat szkolił się pod okiem doktor Joanny Karaś-Tęczy i Francesco Carrani'ego w Warszawskiej przychodni Dermawet. W swojej praktyce pobrał tysiące próbek, analizował tysiące preparatów cytologicznych. Przeprowadził liczne wykłady i szkolenia m.in. w dziedzinie biopsji pod kontrolą USG. Prywatnie pasjonat muzyki z czarnych krążków, sportów walki i wybitnie dobrej kawy.
Tytuł technika weterynarii uzyskał w 1990 roku w Państwowym Technikum Weterynaryjnym we Wrześni. Lekarzem weterynarii został w 1997 roku ukończywszy Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, a doktorem nauk weterynaryjnych obroniwszy w 2001 roku rozprawę doktorską poświęconą chłoniakom psów. Od 2001 roku jest nauczycielem akademickim prowadząc ćwiczenia, seminaria i wykłady dla studentów studiów weterynaryjnych oraz słuchaczy podyplomowych studiów specjalizacyjnych. Brał udział jako organizator, wykładowca oraz uczestnik w licznych onkologicznych spotkaniach weterynaryjnych w kraju i za granicą. Jest też specjalistą chorób psów i kotów, operatorem akceleratorów medycznych i Krajowym Konsultantem w dziedzinie „Onkologia Psów i Kotów” przy Samorządowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Weterynarii. Obecnie pracuje jako klinicysta/onkolog w Przychodni Weterynaryjnej BIAŁOBRZESKA w Warszawie oraz jako adiunkt w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej UMK w Toruniu.
Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Gandawie w 1976 roku. Jest członkiem-założycielem i Prezesem Flanders Veterinary Dermatology Study Group od 1992 roku. W 1995 roku otrzymał Specjalisty z zakresu Dermatologii Weterynaryjnej Royal College of Veterinary Surgeons. W latach 1999-2017 był profesorem na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu w Gandawie, gdzie wykładał dermatologię. Aktualnie prowadzi specjalistyczną praktykę dermatologiczną dla małych zwierząt w Marke-Kortrijk w Belgii. Jan Declercq jest autorem i współautorem kilku międzynarodowych publikacji. W środowisku europejskich dermatologów uznawany jest jako mistrz „ dedukcji dermatologicznej” a jego wykłady zawsze cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine at Ghent University in 1976. He is a founding member and President of Flanders Veterinary Dermatology Study Group since 1992. In 1995, he received the Certificate of Veterinary Dermatology at the Royal College of Veterinary Surgeons. From 1999-2017, he was Professor of the Dermatology Service at Ghent University where he was involved in theoretical and practical education. In addition he developed a small animal practice in Marke-Kortrijk where he deals with the dermatologic cases and referrals. Jan Declercq is author and co-author of several international publications.
Czł. koresp. PAN, profesor w Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW w Warszawie. Tytuł lekarza weterynarii uzyskał w 1984 roku, stopień doktora nauk wet. w 1990 roku, doktora habilitowanego w 1995 roku, a tytuł profesora w 2004 roku. Był stypendystą zagranicznych uczelni i instytutów naukowych w Japonii (2), Francji i Szwecji i profesorem wizytującym na uniwersytetach w Japonii (4), Włoszech i Australii. Prowadził badania z fizjologii zwierząt z zakresu neurohormonalnych regulacji funkcji trawiennych ssaków, rozwoju budowy i funkcji układu pokarmowego ssaków we wczesnym okresie poporodowym, pokarmowej regulacji rozwoju układu pokarmowego noworodków. Ostatnio zajmuje się specyfiką rozwoju zwierząt z wewnątrzmacicznym opóźnieniem wzrostu (IUGR) w kontekście predyspozycji do otyłości i cukrzycy typu 2 oraz neurohormonalnej regulacji funkcji przewodu pokarmowego po operacjach bariatrycznych (modelowe badania na zwierzętach). Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych (> 200 z listy JCR), redaktorem i współautorem 8 monografii i podręczników wydanych przez Elsevier, PWRiL, Academic Press, uzyskał 12 patentów. Wypromował 10 doktorów w tym 2 we współpracy z zagranicą. W CMT wykłada prewencję weterynaryjną, zarządzanie zdrowiem stada i fizjologię noworodków. Pełnione funkcje: wiceprezes PAN (2019-2022), członek zarządu EASAC (2019-), członek KEJN (2013-2016), wiceprezes Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (2008-2014), prodziekan ds. studiów obcojęzycznych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, SGGW (2007-2016).
Ukończył weterynarię i zdał egzamin państwowy w 1994 roku na Uniwersytecie w Zurychu, gdzie po 5 latach uzyskał również tytuł doktora medycyny weterynaryjnej. Od ukończenia studiów do 1999 roku odbywał staże i pracował w kilku szwajcarskich zakładach leczniczych dla zwierząt zajmujących się praktyką mieszaną. Następnie, do 2010 roku, był współwłaścicielem i kierownikiem chirurgii w lecznicy dla koni i małych zwierząt w Ruswil pod Lucerną. Od 2009 roku prowadzi własną „Kleintierpraxis am Obersee” w Altendorf w kantonie Schwyz, gdzie zajmuje się głównie chorobami układu mięśniowo-szkieletowego, chirurgią i diagnostyką obrazową małych zwierząt. W 2020 roku dołączył do firmy ActivCell Group AG, gdzie jest kierownikiem działu weterynaryjnego i członkiem zarządu. Z zamiłowania alpinista i narciarz. W wolnym czasie jego ulubionym zajęciem jest eksplorowanie gór razem z życiową partnerką i ich dwoma psami. Od czasu do czasu wspina się na czterotysięczniki i zjeżdża z nich w głębokim śniegu na nartach.

ActivCell Group AG, Lenzburg, Switzerland
Function: Head of Veterinary Division, Member of the Executive Board
Member of the Veterinary Advisory Board

Education:
1994 University of Zürich, Switzerland, state examination in veterinary medicine
1994 - 1999 University of Zürich, Switzerland, dissertation for doctorate

Professional Experience:
1994 - 1995 Mixed practice, Au, Switzerland, assistant veterinarian
1995 - 1996 Mixed practice Brig, Switzerland, assistant veterinarian
1996 - 1998 Equine and small animal clinic ‘Rosshalde’ Schönbühl, Switzerland, senior assistant and deputy clinic manager
1999 Small animal practice Baar, Switzerland, assistant veterinarian
1999 - 2010 Veterinary group practice ‘Zücken AG’, Ruswil, Switzerland, co-owner, member of the executive board, head of equine and small animal departments and surgery
Since 2009 ‘Kleintierpraxis am Obersee GmbH’, Altendorf, Switzerland, founder and owner
Since 2020 ‘ActivCell Group AG’, Head of Veterinary Division, Member of the Executive Board
Absolwentka Technikum Weterynaryjnego w Łomży rocznik 1997-2002 oraz Studiów inżynierskich na wydziale Biologii i Hodowli zwierząt na Akademii Rolniczej w Krakowie rocznik 2002-2006. Od 11 lat dyplomowana higienistka jamy ustnej psów i kotów. Od 18 lat asystentka dr. n. wet. Jerzego Gawora w Klinice Weterynaryjnej Arka w Krakowie. Kilkukrotnie brała udział w doszkalaniu techników w trakcie warsztatów stomatologicznych czy prowadząc wykład dla techników na SGGW we współpracy z firmą Hill’s na temat opieki nad pacjentami szpitalnymi. Prywatnie spełniona żona, mama trzech synów i opiekunka adoptowanej jack russellki Bianci. Lubi podróże, muzykę i dobre kryminały.
Uzyskał tytuł lekarza weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Stambule w 1999 roku. W 2005 roku uzyskał stopień doktora na Wydziale Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu w Stambule. W latach 2012-2014 pracował na Wydziale Ginekologii, Położnictwa i Andrologii Uniwersytetu Weterynaryjnego w Wiedniu jako starszy klinicysta. W 2013 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego w Turcji. Dr Sontas uzyskał tytuł Diplomate of European College of Animal Reproduction (DiplECAR) w 2014 roku. Jest autorem wielu recenzowanych artykułów i współautorem rozdziału w BSAVA Manual of Canine and Feline Reproduction and Neonatology, wydanie 2. Jest członkiem Komitetu Komunikacyjnego Europejskiej Rady Specjalizacji Weterynaryjnych (EBVS) oraz krajowym przedstawicielem Austrii i Turcji w EBVS. Obecnie dr Sontas prowadzi prywatną praktykę specjalizującą się w rozrodzie małych zwierząt w Wiedniu w Austrii.

Earned the degree of Doctor of Veterinary Medicine from Faculty of Veterinary Medicine, Istanbul University in 1999. In 2005, he received his PhD degree at the Gynecology and Obstetrics Department of Istanbul University. Between 2012 and 2014, he worked at the Department of Gynecology, Obstetrics and Andrology in Vienna Veterinary University as a senior clinician. In 2013 he received his Associate Professor title in Turkey. Dr. Sontas became a Diplomate of European College of Animal Reproduction (DiplECAR) in 2014. He is the author of many peer reviewed articles and co-author of a chapter in BSAVA Manual of Canine and Feline Reproduction and Neonatology, 2nd edition. He is a member of the Communication Committee of the European Board of Veterinary Specialization (EBVS) and the national representative of Austria and Turkey for EBVS. Currently, Dr. Sontas owns a private practice highly specialized in small animal reproduction in Vienna, Austria.
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku Fizjoterapia. Ukończyła Kurs Fizjoterapia Małych Zwierząt w Studium Fizjoterapii Zwierząt we Wrocławiu. Swoją karierę zawodową rozpoczęłą w przychodni rehabilitacyjnej. Od marca 2021 roku pracuje w Klinice Małych Zwierząt Wąsiatycz jako zoofizjoterapeutka. Od tego czasu uczestniczyła w licznych kursach zawodowych oraz seminariach, m.in. Kinesiotaping, Terapia Powięziowa, Instruktor Psiego Fitness i wiele innych. W pracy najbardziej lubi pracę technikami manualnymi oraz zajęcia psiego fitnessu. Prywatnie Opiekunka reaktywnego adopciaka o imieniu Bonzo.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję