XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ

17-20 listopada 2022 r. w Łodzi Centrum Kongresowe DoubleTree by Hilton

Specjalista chorób psów i kotów
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu (1994), na którym przez 20 lat pracował w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów. W 2005 r. obronił pracę doktorską z zakresu onkologii weterynaryjnej. Od 2014 r. pracuje we własnej przychodni weterynaryjnej we Wrocławiu. Od blisko 25 lat zajmuje się onkologią ze szczególnym uwzględnieniem chemioterapii. Odbywał staże w specjalistycznych weterynaryjnych ośrodkach onkologicznych w Holandii, na Słowenii i w USA. Jest autorem ponad 100 publikacji i doniesień naukowych, artykułów szkoleniowych i popularyzatorskich, a także podręczników akademickich na temat diagnostyki laboratoryjnej i leczenia chorób wewnętrznych oraz, przede wszystkim onkologii weterynaryjnej. Z zakresu onkologii psów i kotów prowadzi zajęcia dla studentów medycyny weterynaryjnej oraz słuchaczy studiów specjalizacyjnych. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Onkologów Weterynaryjnych oraz Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Redaktor naczelny czasopisma Weterynaria w Praktyce. Pomysłodawca i współorganizator Mistrzostw Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim oraz Samochodowych Rajdów Lekarzy Weterynarii „Vet off Road”. Wolny czas spędza w górach.
Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 1974 roku. Wtedy rozpoczął na nim swoją pracę jako klinicysta, naukowiec i wykładowca chorób zakaźnych zwierząt. W latach 1984-1986 jako stypendysta Fundacji im. A. Humboldta odbył staż w Hanowerze (RFN).
Od wczesnych lat 1990-tych głównym tematem jego zainteresowań klinicznych i naukowych są wirusowe choroby kotów (m. in. białaczka, FIP, FIP, wścieklizna) i psów (nosówka i inne), jak i odporność poszczepienna u tych gatunków.
Obecnie jest profesorem w Katedrze Chorób Małych Zwierząt z Kliniką SGGW. W 1995 roku utworzył tam i prowadził przez 25 lat specjalizacyjne Studia Podyplomowe dla lekarzy weterynarii „Choroby Psów i Kotów”. W 2005 roku został zaproszony w skład międzynarodowej grupy ekspertów od chorób kotów „European Advisory Board on Cat Diseases”, gdzie działa do dziś (www.abcdcatsvets.org) opracowując zalecenia dla praktyków odnośnie rozpoznawania i zwalczania najważniejszych chorób. Od ponad 20 lat jest konsultantem merytorycznym redakcji „Magazynu Weterynaryjnego”. Bazując na swoich doświadczeniach klinicznych wydał m.in. następujące podręczniki dla studentów i lekarzy weterynarii:
Frymus T., 1997: Choroby zakaźne kotów.
Frymus T., 1999: Choroby zakaźne psów.
Frymus T., 2005: Wirusowe, bakteryjne, grzybicze i prionowe choroby kotów.
oraz jako współautor, 2018: Canine Infectious Diseases – Self-Assessment Color Review, pod red.: K. Hartmann, J. Sykes, CRC PRESS.
Ukończył Wydział Weterynaryjny Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w 1984 roku. Zainteresowania naukowe Profesora są związane z diagnostyką, patologią i terapią chorób wewnętrznych zwierząt. Głównym obszarem jego badań naukowych i działalności klinicznej jest gastroenterologia zwierząt towarzyszących ze szczególnym uwzględnieniem endoskopii w rozpoznawaniu i leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego u psów. Swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną przekazuje studentom i lekarzom weterynarii w licznych artykułach w Magazynie Weterynaryjnym, Życiu Weterynaryjnym, Weterynarii w Praktyce czy Weterynarii po Dyplomie, przeważnie z zakresu gastroenterologii małych zwierząt. Od 1998 prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne dla słuchaczy studiów specjalizacyjnego „Choroby Psów i Kotów” w Olsztynie, Warszawie i Lublinie. Profesor organizował kursy dla lekarzy weterynarii z zakresu diagnostyki laboratoryjnej oraz warsztaty dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki z zakresu endoskopii małych zwierząt. Prof. dr hab. Andrzej Rychlik pełni funkcję kierownika Katedry Diagnostyki Klinicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie oraz kierownika Szkolenia Specjalizacyjnego „Choroby psów i kotów” na macierzystym Wydziale.
Tytuł technika weterynarii uzyskał w 1990 roku w Państwowym Technikum Weterynaryjnym we Wrześni. Lekarzem weterynarii został w 1997 roku ukończywszy Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, a doktorem nauk weterynaryjnych obroniwszy w 2001 roku rozprawę doktorską poświęconą chłoniakom psów. Przez wiele lat był nauczycielem akademickim prowadząc ćwiczenia, seminaria i wykłady dla studentów studiów weterynaryjnych oraz słuchaczy podyplomowych studiów specjalizacyjnych. Jest też specjalistą chorób psów i kotów oraz operatorem akceleratorów medycznych. Brał udział jako organizator, wykładowca oraz uczestnik w licznych onkologicznych spotkaniach weterynaryjnych w kraju i za granicą. Obecnie pracuje jako klinicysta/onkolog w Przychodni Weterynaryjnej BIAŁOBRZESKA w Warszawie oraz jako adiunkt w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej UMK w Toruniu.
Projektant i programista, absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Po szkoleniach w Stanach Zjednoczonych kierował wdrażaniem, a następnie projektowaniem systemów klasy ERP. Autor artykułów z zakresu zarządzania, publikowanych w Weterynarii w Praktyce, wykładowca prowadzący warsztaty z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystania informatyki w weterynarii m.in. na Akademii Koźminskiego. Prowadzi Biuro Rozwiązań Informatycznych, które od ponad 25 lat tworzy system wspomagający pracę lekarzy weterynarii Klinika XP. Program został wdrożony w ponad 4800 lecznicach, schroniskach, hurtowniach i laboratoriach w Polsce, Emiratach Arabskich i na Ukrainie.
Specjalista chorób psów i kotów
Stopnień doktora nauk weterynaryjnych uzyskała w 2006 roku. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie i dyscyplinie nauk weterynaryjnych uzyskała na podstawie dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej „Zastosowania nowych markerów elektrokardiograficznych i biochemicznych u psów z chorobami serca w ocenie rokowania” w 2013 roku, a następnie tytuł profesora nauk weterynaryjnych w 2019 roku. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławi. Odbyła liczne staże krajowe i zagraniczne, które pozwoliły na poszerzanie wiedzy i uczenie się nowych technik diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach serca m.in. Cardiac Arrhythmia Service and Electrophisiology Laboratory Stanford University School of Medicine. Autorka licznych publikacji w czasopismach z listy JCR, redaktor działu kardiologia w “Weterynaria w Praktyce” oraz “Polimery w medycynie”, autorka licznych artykułów z zakresu kardiologii dla lekarzy weterynarii oraz książek „Interpretacja EKG psa i kota” i „Kardiologia psów i kotów w praktyce”, a także promotor i recenzent prac doktorskich.

Prywatnie: mama Mikołaja (19 lat) i Nadii (10 lat), zapalona żeglarka i miłośniczka gór
Ukończył studia w 1992 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu. Jest aktywnym klinicystą, a zakres jego zainteresowań to sztuczna inseminacja, zaburzenia płodności u samców i samic, położnictwo, neonatologia. Realizuje projekty naukowe dotyczące wykorzystania zaawansowanych technik wspomagania rozrodu w programach ratowania ginących gatunków zwierząt. W 1999 r. obronił doktorat, a w 2009 r. habilitację z zakresu rozrodu małych zwierząt. W 2014 r. otrzymał tytuł profesora nauk weterynaryjnych. Kierownik Katedry Rozrodu i Przewodniczący Rady Dyscypliny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W latach 2007-2013 zasiadał w Zarządzie European Veterinary Society for Small Animal Reproduction EVSSAR, a w latach 2011-2013 pełnił funkcję Prezesa EVSSAR. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Biologii Rozrodu. Obecny Przewodniczący Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN (2020-2023) oraz Prezes Elekt PSLWMZ. Opublikował dotychczas ponad 200 opracowań oryginalnych, przeglądowych i książkowych dedykowanych praktykom i pracownikom nauki. Wykładowca wielu Kongresów krajowych i międzynarodowych (m.in. Kongresy ESDAR, ISCFR, EVSSAR, AI Vets Oslo, WSAVA, NVC, ALARPA i inne). Laureat „Złotego Chirona” za propagowanie nauki w 2018 r. Jest organizatorem wielu warsztatów i konferencji międzynarodowych z zakresu rozrodu małych zwierząt.
Absolwent Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od ponad 30 lat prowadzi własną praktykę weterynaryjną. Ukończył specjalizację z zakresu Chorób psów i kotów oraz Radiologię weterynaryjną. Radiologia oraz chirurgia małych zwierząt to pasje, które zdominowały jego życie zawodowe. Jest krajowym konsultantem terapii Irap u psów i kotów. Od 12 lat jest Przewodniczącym Sekcji Chirurgii Weterynaryjnej PSLWMZ. Odbywał staże w Klinikach weterynaryjnych w USA. Członek Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynaryjnych Małych Zwierząt oraz Europejskiego Stowarzyszenia Radiologów Weterynaryjnych. Organizator i prowadzący wielu kursów dla lekarzy weterynarii.
Ukończyła technikum weterynaryjne, a potem studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Swoją przygodę z leczeniem zwierząt rozpoczęła 12 lat temu poszerzając wiedzę i doświadczenie praktyczne w warszawskich przychodniach, a także w oparciu o literaturę i liczne warsztaty oraz konferencje. Na co dzień pracuje w Przychodni Weterynaryjnej DrWet na warszawskim Ursynowie, której jest współwłaścicielką. Pasjonuje się gastroenterologią, dermatologią oraz chorobami zakaźnymi psów i kotów. Jest szczęśliwym opiekunem kotki Hani i suni Tosi. W wolnych chwilach swoich sił próbuje z rożnym skutkiem w ogrodnictwie.
Lekarz praktykujący, specjalista chorób psów i kotów, dydaktyk, pasjonat swojej pracy. Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, gdzie kontynuuje studia jako doktorantka w Katedrze Diagnostyki Klinicznej. Wykonuje badania i zabiegi z zakresu endoskopii weterynaryjnej, a diagnostyka chorób jamy nosowej psów i kotów stała się tematem jej rozprawy doktorskiej. 
Doświadczenie i umiejętności zdobywa uczestnicząc w bieżącej działalności klinicznej Wydziału i Katedry, w zajęciach studiów specjalizacyjnych ESAVS-European School for Advanced Veterinary Studies oraz międzynarodowych konferencjach, kursach i stażach naukowych. Członek ESCG- The European Society of Comparative Gastroenterology. Współpracuje z wieloma lecznicami dla zwierząt w zakresie badań endoskopowych oraz szkoleń w całym kraju. Autorka i współautorka publikacji naukowych z zakresu otorynolaryngologii, gastroenterologii, endochirurgii i endourologii weterynaryjnej.
Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Już w trakcie edukacji weterynaryjnej przejawiała ogromne zainteresowanie stomatologią i odbywała praktyki u boku doświadczonych lekarzy, zdobywając w ten sposób nową wiedzę oraz rozwijając swoje umiejętności.
Obecnie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach oraz stażach prowadzonych przez największe autorytety na całym świecie.
Jest członkiem sekcji stomatologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.
Regularnie bierze aktywny udział w kongresach oraz warsztatach organizowanych przez European Veterinary Dental Society oraz European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) w roli instruktora.
Od stycznia 2021 roku jest rezydentką European Veterinary Dental College i na co dzień praktykuje pod opieką specjalisty AVDC, EVDC – Dr Jerzego Gawora w Klinice Weterynaryjnej Arka w Krakowie.
Dyplomowany Europejski Specjalista Weterynaryjnej Patologii Klinicznej
Tytuł lekarza weterynarii uzyskał na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 2010 r. Rozprawę doktorską obronił w 2014 r. Po uzyskaniu członkostwa Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) rozpoczął staż rezydencki na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Cambridge. Po zakończeniu rezydentury pracował na Uniwersytecie Cambridge jako patolog kliniczny. W 2017 r. zdał europejski egzamin specjalizacyjny z patologii klinicznej European College of Veterinary Clinical Pathology, a następnie rozpoczął pracę w laboratorium diagnostycznym Laboklin Polska w Warszawie. Uczestniczył w licznych projektach badawczych – jest autorem 13 publikacji w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych. W czasie pracy na uniwersytetach w Warszawie, Toruniu i Cambridge zdobył doświadczenie dydaktyczne. Odbył również wiele staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu, Laboratorium In Vitro w Wiedniu oraz Laboratorium CTDS w Leeds. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Zoetis Clinical Research Publication Award 2014, Zoetis Travel Bursary Awards 2015 i Nagrody Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.
Dr. Saxon (DVM, DACVIM, DACVECC)  uzyskał tytuł lekarza weterynarii na Iowa State University w 1986 roku. Odbył staż w „Animal Medical Center” w Nowym Jorku, a następnie rezydował w “Animal Medical Center” i “University of Pennsylvania” oraz został certyfikowany przez “American College of Veterinary Internal Medicine” i “American College of Veterinary Emergency Medicine and Critical Care”.
Opublikował wiele artykułów i jest współautorem „Podręcznika stanów nagłych oraz intensywnej opieki medycznej u małych zwierząt”.
Jest absolwentką Wydziału Weterynarii Uniwersytety w Illinois. Odbyła staż i rezydenturę na Wydziale Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej, a także ukończyła studia doktoranckie z zakresu Biomedycznych Nauk Porównawczych na Stanowym Uniwersytecie w Karolinie Północnej. Jej praca skupiona była wokół oceny bólu u kotów dotkniętych degeneracyjnymi chorobami stawów. Po habilitacji objęła stanowisko osoby współzarządzającej Duke Canine Cognition Center na Duke University. Dr Gruen posiada dyplom American College of Veterinary Behaviorists. Jej program badawczy koncentruje się na tematach interakcji mi między człowiekiem a zwierzęciem: jak zwierzęta komunikują poprzez swoje zachowanie oraz jak my rozumiemy i kwantyfikujemy te zachowania. Skupia się także na ocenie bólu przewlekłego i wpływu bólu na aspekty codziennego życia, w tym aktywność, lęk i funkcje poznawcze.
lek. wet., PhD, Adiunkt w Wyższej Szkole Weterynaryjnej w Tuluzie (Francja)

Hanna Mila jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu (Wrocław, 2009), gdzie przez dwa lata pracowała na wydziale Rozrodu. W 2012 roku rozpoczeła doktorat w Wyższej Szkole Weterynaryjnej w Tuluzie (Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, ENVT, Francja) na temat czynników ryzyka śmiertelności noworodków u szczeniąt. Od 2016 roku dr Mila wykłada w ENVT hodowle psów i kotów oraz kontynuuje badania w zakrasie neonatologii psów i kotów. Dr Mila prowadzi również na terenie ENVT hodowlę psów towarzyszących (psów przewodników, psów dla niesłyszacych, psów opiekunów, etc) w celach dydaktycznych i naukowych.
Urodziła się w Hong Kongu, wychowała w USA. Licencjat w dziedzinie nauk o zwierzętach uzyskała na Uniwersytecie Florydy, natomiast w dziedzinie nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Masseya w Nowej Zelandii. Pozostała tam na studiach doktoranckich oraz w celu odbycia rezydentury z żywienia pod kierownictwem dr. Nicka Cave’a. Jej tematy badawcze dotyczyły zmian składu ciała pacjentów długo hospitalizowanych oraz efektu przerywanej głodówki u psów.
Dyplomowany członek ACVN (American College of Veterinary Nutrition). Od trzech lat pracuje pod Montpellier we Francji w dziale R&D Royal Canin jako weterynaryjny badawczy specjalista do spraw żywienia.
Ukończył warszawską SGGW w 2008 roku z wyróżnieniem w przedmiocie „Zwierzęta egzotyczne”. Od początku kariery zawodowej skupiony wyłącznie na pracy z drobnymi ssakami. W trakcie praktyki klinicznej zainteresował się stomatologią i obecnie konsultuje wyłącznie stomatologicznych pacjentów. Uczestnik licznych kursów i konferencji z udziałem autorytetów stomatologii królików i gryzoni, a także organizator takich wydarzeń w Polsce. Absolwent kursu stomatologii zwierząt egzotycznych ESAVS. Prowadzi wykłady w kraju i zagranicą. Za pośrednictwem własnej strony >www.jakubkliszcz.com stara się propagować wiedzę z zakresu stomatologii wśród opiekunów zwierząt i lekarzy weterynarii. Obecnie pracuje w specjalistycznej przychodni animal.med w Gdańsku.
DVM, PhD
Diplomate, American College of Veterinary Dermatology
Senior Veterinary Dermatologist
Zoetis Petcare
Dr Valerie Fadok dołączyła do Zoetis w 2016, a jej celem było wspieranie lekarzy weterynarii w leczeniu chorób skóry bez frustracji. Tytuł lekarza weterynarii usyzkała na Washington State University w 1978 roku, a następnie odbyła staż w klinice chorób wewnętrznych i chirurgii małych zwierząt West Los Angeles Veterinary Medical Group. Następnie rozpoczęła rezydenturę z zakresu dermatologii weterynaryjnej na University of  Florida College of Veterinary Medicine gdzie w 1982 roku zyskała dyplom specjalistki. W 1991 roku obroniła doktorat z zakresu patologii eksperymentalnej na Unversity of Colorado Health Sciences Center. Dr Fadok pracowała na wydziałach Uniwersytetu w Tennesee, University of Florida, Texas A & M University i National Jewish Health. Przed dołączeniem do Zoetis pracowała w prywatnych praktykach w Denver w stanie Kolorado i w Houston w Teksasie. Dr Fadok wykładała w kraju i za granicą skupiając się wokół chorób skóry, immunologii i zapalenia, była także konsultantką dermatologii weterynaryjnej w Veterinary Information Network (VIN). Jest laureatką nagród ACVD Award for Excellence (2010) oraz Frank Kral Award (2018).
W przeszłości uczył chirurgii małych zwierząt University College Dublin, ortopedii małych zwierząt w Glasgow Vet School, był także starszym wykładowcą i kierownikiem ortopedii Royal Veterinary College oraz starszym klinicystą w Fitzpatrick’s Referrals. Obecnie jest kierownikiem chirurgii i ortopedii szpitala weterynaryjnego VETSIA w Madrycie.
Jest członkiem komisji egzaminacyjnej European College of Veterinary Surgeons (ECVS) oraz przewodniczącym zarządu AOVET na Europę i Południową Afrykę. W latach 2015-2019 pracował jako redaktor w czasopiśmie BMC Veterinary Research w sekcji chorób układu mięśniowo-szkieletowego i ortopedii.
Jestem psychoterapeutą i psychoonkologiem.
Pracuję terapeutycznie w nurcie behawioralno- poznawczym.
Specjalizuję się również w pracy z osobami chorymi przewlekle, szczególnie onkologicznie, na wszystkich etapach choroby.
Zajmuję się interwencją kryzysową w sytuacjach nagłych.
Pracuję indywidualnie i grupowo.
Mam doświadczenie w pracy ze środowiskami zawodowymi szczególnie zagrożonymi wypaleniem zawodowym, w tym zespołami medycznymi i korporacyjnymi.
Jestem doktorantem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, absolwentem Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyłem studia podyplomowe o specjalności Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Ukończyłem również studia podyplomowe w zakresie Psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej na SWPS w Warszawie.
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalista radiologii weterynaryjnej. Absolwent studiów podyplomowych „Nowoczesne narzędzia diagnostyki medycznej i terapii” na Politechnice Krakowskiej. Wieloletni lekarz radiolog w Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Klinice dr n. wet. Dariusza Niedzielskiego we Wrocławiu. W latach 2017-2021 nauczyciel akademicki, asystent w Pracowni Chirurgii i Diagnostyki Obrazowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obecnie zatrudniony na stanowisku specjalisty w Pracowni Rezonansu Magnetycznego, Katedry i Kliniki Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wykładowca w ramach studium specjalizacyjnego z radiologii weterynaryjnej prowadzonego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach.
Prowadzący liczne szkolenia z zakresu diagnostyki obrazowej psów i kotów.
Autor i współautor publikacji naukowych oraz licznych artykułów w czasopismach zawodowych dla lekarzy weterynarii.
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2012 roku. Doktorantka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Katedrze Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej. Konsultuje pacjentów nefrologicznych i urologicznych z całego kraju, kwalifikuje i wykonuje zabiegi hemodializy u psów i kotów.
Od 2019 roku związana z międzynarodową kliniką weterynaryjną „Anicura” w Szwecji, gdzie podnosi swoje kwalifikacje pod okiem europejskich specjalistów.
Jest współautorką i współorganizatorką pierwszych w Polsce Praktycznych Warsztatów Nefrologicznych dla lekarzy weterynarii, wykładowcą na licznych konferencjach w kraju i za granicą, autorką artykułów opublikowanych w specjalistycznej prasie weterynaryjnej oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Weterynaryjnej i Urologii (ESVNU). Od 2020 roku rozpoczęła naukę w European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) w Luxemburgu z zakresu chirurgii.
Od 2021 roku rozpoczęła studia specjalizacyjne z Chirurgii Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Szczególne zainteresowania to ostre uszkodzenie nerek, chirurgia naczyniowa oraz transplantacyjna, metody leczenia nerkozastępczego.
Od 2021 roku lider konsorcjum „Nefro-Regen”, w skład którego wchodzą naukowcy z Międzynarodowego Instytutu Medycyny Translacyjnej (MIMT), Narodowego Instytutu Leków (NIL).
Absolwentka (rocznik 2013-2019) Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie. Od pierwszego roku studiów związana z wolontaryjną pracą w charakterze asystenta lekarza weterynarii w krakowskim schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Stale poszerzająca swoją wiedzę z zakresu ultrasonografii, chirurgii miękkiej oraz traumatologii na szkoleniach w kraju i za granicą, takich jak AOVET oraz ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies).Stażystka w klinice Emergency Vets Now w Wielkiej Brytanii. Od 2018 r. Członek AOVET, w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii i traumatologii weterynaryjnej Improve International.
Autorka licznych tłumaczeń z zakresu ultrasonografii weterynaryjnej, publikacji z zakresu chirurgii weterynaryjnej oraz diagnostyki obrazowej.
Założycielka edukacyjnej platformy szkoleniowej dla lekarzy oraz studentów weterynarii VETLISEK - organizującej szkolenia z zakresu diagnostyki obrazowej oraz chirurgii.
We współpracy z licznymi firmami ultrasonograficznymi, prowadzi szkolenia dla lekarzy weterynarii z zakresu ultrasonografii jamy brzusznej, klatki piersiowej oraz układu mięśniowo-szkieletowego.
Dodatkowo tworzy edukacyjny fanpage YOUNG VET zrzeszający lekarzy medycyny weterynaryjnej oraz studentów medycyny weterynaryjnej pragnących zgłębiać tajniki ultrasonografii oraz chirurgii.
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przez 22 lata związana najpierw z Katedrą Chirurgii Zwierząt, potem z Katedrą Nauk Klinicznych Małych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, gdzie obroniła doktorat z zakresu implantologii stomatologicznej.
Stomatologią weterynaryjną małych zwierząt zajmuje się od początku kariery zawodowej. W czasie pracy w Katedrze Chirurgii Zwierząt również stomatologią koni i przeżuwaczy. Opiekuje się zdrowiem jamy ustnej zwierząt w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym.
Współprowadzi warsztaty stomatologiczne w ramach Stomatologicznego Projektu Edukacyjnego dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii z ramienia Sekcji Stomatologii PSLWMZ, której jest przewodniczącą. Przez szereg lat współorganizatorka polskiej edycji edukacyjnej akcji dla lekarzy weterynarii i właścicieli psów i kotów “Uśmiech Pupila”.
Członek European Veterinary Dentistry Society.
prof. uczelni

Ukończył wydział Medycyny Weterynaryjnej, Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu w 1990 roku i rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów. W roku 1998 uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych z zakresu chorób wewnętrznych, natomiast w 2001 roku tytuł specjalisty chorób psów i kotów. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych. Od 2013 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2017 roku jest kierownikiem Katedry chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z diagnostyki weterynaryjnej, immunologii klinicznej oraz chorób wewnętrznych. Stworzył przedmiot fakultatywny „Dermatologia zwierząt”, który prowadzi od 14 lat. Jest wykładowcą zagadnień dermatologicznych na studiach podyplomowych z zakresu chorób psów i kotów oraz chirurgii weterynaryjnej. Jest opiekunem pracowni endokrynologicznej i dermatologicznej w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, gdzie konsultuje przypadki dermatologiczne i endokrynologiczne.

Członek PSLWMZ, PTNW oraz European Society of Veterinary Dermatology (ESVD). Członek komitetów redakcyjnych “Życia Weterynaryjnego” oraz ”Magazynu Weterynaryjnego”.

Autor ponad stu publikacji naukowych i współredaktor naukowy książek: “Kliniczna endokrynologia psów i kotów”, „5 minut konsultacji weterynaryjnej – psy i koty” „Praktyka Kliniczna Psy”, jak również redaktor naukowy pierwszego i drugiego polskiego wydania „Dermatologii małych zwierząt- Kolorowy atlas i przewodnik terapeutyczny” oraz „Dermokosmetyki weterynaryjnej”.
Zainteresowania naukowe i dydaktyczne: dermatologia, alergologia i endokrynologia weterynaryjna, choroby wewnętrzne psów i kotów. Dydaktyka: choroby wewnętrzne psów i kotów, choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich, choroby wewnętrzne koni, dermatologia weterynaryjna- fakultet w języku polskim i angielskim. Autorka wielu artykułów naukowych i szkoleń dla lekarzy weterynarii. Miłośniczka i znawczyni kotów. 
Kieruje Zakładem Chirurgii i Anestezjologii Małych Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Głównym obiektem zainteresowań są zagadnienia związane z chirurgią tkanek miękkich. Opracował nowe metody lub zmodyfikował wiele istniejących sposobów rozpoznawania lub chirurgicznego leczenia chorób u małych zwierząt. W sposób szczególny zajmował się zagadnieniami związanymi z kriodestrukcją gruczołu krokowego, chirurgią onkologiczną, chirurgią przepony miednicy, narządów klatki piersiowej, naczyń krwionośnych i układu nerwowego u psów i kotów. W tym zakresie opublikował 121 oryginalnych prac twórczych. Ponadto jest redaktorem trzech tomów podręcznika: „Chirurgia Małych Zwierząt”.
Od początku pracy naukowej uczestniczy w realizacji programu dydaktycznego dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Ponadto prowadzi zajęcia ze słuchaczami Podyplomowego Studium Specjalizacji Małych Zwierząt przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Specjalizacji z Chirurgii weterynaryjnej przy Wydziałach Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Organizował lub współorganizował liczne warsztaty, konferencje, kursy i szkolenia dla lekarzy weterynarii i lekarzy medycyny. Pełni funkcję członka komitetu redakcyjnego dwumiesięcznika „Weterynaria po Dyplomie”.
Lekarz Weterynarii, dyplomowana Trenerka biznesu i organizatorka szkoleń.
Prowadzi własną firmę szkoleniową Novatika, współpracuje z lecznicami i indywidualnymi lekarzami weterynarii w zakresie szkoleń i optymalizacji pracy (m. in poprzez audyty). Jest organizatorką wielu warsztatów dla lekarzy weterynarii - wierzy w praktyczne rozwiązania, potęgę współpracy i pozytywnej komunikacji. Tłumaczka publikacji w dziedzinie zarządzania lecznicą weterynaryjną.
Współtwórczyni projektu Kobiety Weterynarii, którego misją jest inspiracja, motywacja i integracja kobiet w branży, corocznie organizuje Ogólnopolski Kongres Kobiet Weterynarii.
Prywatnie pasjonatka kynologii, hodowca psów rasowych i międzynarodowy sędzia kynologiczny FCI, autorka jednego z Rozdziałów w Przewodniku PSLWMZ „Problemy Zdrowotne Ras Brachycefalicznych”, 2021.
specjalista weterynaryjnej diagnostyki weterynaryjnej
Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w roku 2014 uzyskując tytuł lekarza weterynarii. W roku 2018 uzyskał stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna. Rozprawa doktorska „Ocena zoonotycznych czynników ryzyka zarażenia człowieka pierwotniakiem Toxoplasma gondii na terenie Polski”. Rok później ukończył studia podyplomowe oraz zdał egzamin państwowy uzyskując tytuł specjalisty weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej. Członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego oraz Polskiej Rady Konsultacyjnej ds. Parazytoz Zwierząt Towarzyszących ESCCAP Polska. Autor i współautor artykułów z zakresu parazytologii i parazytoz odzwierzęcych. Wykładowca na polskich oraz zagranicznych szkoleniach z zakresu parazytologii weterynaryjnej. Obecnie kierownik Laboratorium ANIMALLAB. Główne kierunki badawcze: czynniki zakaźne i pasożytnicze biegunek u psów i kotów, nowo pojawiające się parazytozy zwierząt, zoonozy pasożytnicze.
prof. UPWr, dipl. ECVN
Europejski specjalista z zakresu neurologii i neurochirurgii weterynaryjnej; specjalista chorób psów i kotów.
Absolwent roku 2002 Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 2009 roku obronił pracę doktorską nt. "Zastosowanie elektroencefalografii w diagnostyce chorób OUN u kotów". Po ukończeniu szkolenia jako rezydent z zakresu neurologii oraz neurochirurgii w Tierspital Bern w Szwajcarii w 2011 roku, uzyskał tytuł Certified Diplomate w European College of Veterinary Neurology. W trakcie swojej kariery ukończył staże z zakresu neurologii klinicznej i neurochirurgii w Raleigh, Davis, Stanford (USA), Helsinkach (Finlandia), Hanowerze (Niemcy), Mediolanie i Bolonii (Włochy). Od 2015 roku przewodniczący sekcji neurologicznej Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. W 2017 roku obronił pracę habilitacyjną z zakresu wykorzystania elektroencefalografii w chorobach OUN psów. Obecnie pracuje na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na stanowisku profesora uczelni, a także prowadzi specjalistyczną przychodnię weterynaryjną NeuroTeam we Wrocławiu prowadząc konsultacje z zakresu neurologii klinicznej oraz neurochirurgii weterynaryjnej. Autor licznych publikacji, wykładów, rozdziałów książek oraz szkoleń z zakresu neurologii oraz neurochirurgii weterynaryjnej.
PgC SAS Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2011 roku. Po dwóch latach pracy w Polsce wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie kształcił się pod okiem specjalistów w dziedzinie medycyny, chirurgii oraz ortopedii w Manchesterze oraz w Klinice prof. Noela Fitzpatricka. W 2015 roku rozpoczął podyplomowe studia specjalizacyjne i w 2019 roku zdobył tytuł Postgraduate Certificate in Small Animal Surgery. W 2017 roku wrócił do Polski i opiekuje się pacjentami w dwóch wrocławskich przychodniach. Zdecydowaną większość jego pracy stanowi diagnostyka, leczenie oraz chirurgia ortopedyczna. Do największych pasji zalicza się kolarstwo górskie enduro oraz muzyka elektroniczna.
Ukończyła studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. W 2001 roku uzyskała tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych psów i kotów. W latach 2008-2012 uczestnik kursów I/II/IV ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies University of Luksemburg) w Bernie z zakresu neurologii weterynaryjnej zakończonych certyfikatem. W 2014 oraz 2015 roku uczestniczyła w kursach I oraz II ESAVS w Wiedniu i otrzymała certyfikaty z zakresu dermatologii weterynaryjnej. Jest członkiem Stowarzyszenia Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej, organizacji o charakterze edukacyjnym dla lekarzy weterynarii. Wielokrotnie współuczestniczyła w organizacji Śląskich Warsztatów Diagnostycznych. Były członek zarządu, aktualnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PSLWMZ. Od 2015 roku wiceprzewodnicząca Sekcji Neurologicznej PSLWMZ. Jest członkiem Rady Naukowej ds. dermatologii. Bierze udział w kampanii ”Co możemy razem wskórać”, która ma charakter edukacyjny. W ramach tej kampanii prowadzi wykłady praktyczne dla lekarzy weterynarii z zakresu dermatologii. Jest współautorem publikacji „Raport dermatologiczny”, który jako pierwszy przedstawia epidemiologię chorób dermatologicznych w Polsce. Na łamach prasy naukowej publikuje artykuły z zakresu neurologii i dermatologii weterynaryjnej. Prowadziła wykłady na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z zakresu neurologii dla studentów wydziału weterynaryjnego w ramach cyklu „Praktycy Studentom” organizowanego przez międzynarodową organizację studentów weterynarii IVSA. Współautorka książki ‘Problemy zdrowotne raz brachycefalicznych’. Za prace na rzecz samorządu weterynaryjnego odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaczeniem Meritus Veterinarius. Od 1994 roku właścicielka przychodni weterynaryjnej Arka w Tychach.
Jest pracownikiem Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Specjalizuje się w dietetyce weterynaryjnej zwierząt towarzyszących. Prowadzi zajęcia dla studentów medycyny weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii - uczestników kongresów i konferencji weterynaryjnych, a także specjalizacyjnego studium podyplomowego „Choroby psów i kotów”. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących żywienia psów i kotów, a także stworzył kilkanaście suplementów pokarmowych dla małych zwierząt dostępnych w Polsce i innych krajach. Od października 2020 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w firmie Vet Planet sp. z o.o.
Specjalista chorób psów i kotów. Studia ukończył w 1978 roku. Jest kierownikiem Zakładu Chorób Wewnętrznych Małych Zwierząt Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych, popularno-naukowych z zakresu chorób wewnętrznych psów i kotów oraz 4 podręczników z zakresu chorób wewnętrznych zwierząt. Prowadzi wykłady dla lekarzy weterynarii. Jest członkiem państwowej komisji egzaminacyjnej w zakresie specjalizacji „Choroby psów i kotów”, pełni także funkcję redaktora naczelnego „Weterynarii po Dyplomie” - polskiego wydania „Veterinary Medicine”.
Ukończył w 1990 roku Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Bolonii. W 1996 roku obronił pracę doktorską z zakresu chorób wewnętrznych. W latach 1992-2002 odbył na Uniwersytecie w Bernie rezydenturę z zakresu neurologii weterynaryjnej pod okiem Prof. André Jaggy. W 2003 roku uzyskał tytuł europejskiego specjalisty z zakresu neurologii (ECVN). W latach 2000-2003 był członkiem Zarządu European Society of Veterinary Neurology (ESVN) i European College of Veterinary Neurology (ECVN). Od 2008 do 2012 roku pełnił funkcję Prezydenta obydwu tych organizacji. Aktualnie jest Prezydentem Włoskiego Towarzystwa Neurologii Weterynaryjnej (SINVet). Wykładowca neurologii weterynaryjnej na licznych międzynarodowych i krajowych kongresach. Organizator trzech edycji europejskich szkoleń dla rezydentów z zakresu neurologii “Brain Camp” – Veterinary Neuroscience Course.
Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych. Obecnie pracuje jako Profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Weterynaryjnych Uniwersytetu w Bolonii we Włoszech.
Absolwent warszawskiego Wydziału Weterynaryjnego SGGW z 1991 r. W latach 1990-1997 asystent w Katedrze Chirurgii Małych Zwierząt Wydziału Weterynaryjnego SGGW. W latach 1996-1997 odbył staż z zakresu okulistyki weterynaryjnej w Royal Veterinary College University of London. Od 1998 r. prowadzi Okulistyczną Przychodnię Weterynaryjną w Warszawie. Członek europejskich i światowych stowarzyszeń okulistów weterynaryjnych (ECVO, ISVO). Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych – PAVO Polish Association of Veterinary Ophthalmologists.
Wykładowca okulistyki weterynaryjnej na wydziałach weterynarii w Warszawie i Poznaniu, oraz wykładowca okulistyki na Studiach Podyplomowych, a także na wielu kongresach, sympozjach, zjazdach, warsztatach...
Autor ponad 100 publikacji z zakresu okulistyki weterynaryjnej w różnych czasopismach branżowych. Redaktor naukowym dwóch polskich wydań książki "Okulistyka weterynaryjna Slattera".
W 2014 r zdał wymagane egzaminy specjalizacyjne na ESE ECVO (Eye Scheme Examiner ECVO) i jako pierwszy lekarz z Polski został wpisany na listę panelistów ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists) prestiżowego europejskiego koledżu okulistów weterynaryjnych. Od 2015 r. jest członkiem komisji ds. chorób genetycznych oczu ECVO (HED Committee ECVO). A od 2021 r. członkiem komisji egzaminacyjnej ESE ECVO.
Oprócz okulistyki kocha żonę Magdę i bliźniaki Jacka i Agatkę. Ma 3 psy, 2 koty i żółwia... Akumulatory ładuje pływając na windsurfingu.
Pochodzi z Frankonii i nadal czuje się związany z pięknymi krajobrazami i kulturą dolnej Bawarii. Tytuły licencjata (2013) i magistra (2015) zdobył na Uniwersytecie w Würzburgu, gdzie rozwinął swoje zainteresowanie technikami biologii molekularnej. W 2015 r., z uwagi na coraz bardziej widoczne efekty zmian klimatycznych, studia doktoranckie poświęcił opracowaniu roślin uprawnych bardziej opornych na suszę.
Po zakończeniu laboratoryjnej części doktoratu pracował jako konsultant do spraw terapii komórkowej i genowej dla jednej z firm IT. Od kwietnia obecnego roku pracuje w Laboklinie, gdzie wrócił do pracy bardziej typowej dla biologa molekularnego. Zajmuje się także ilościową analizą PCR w zakresie chorób dziedzicznych.
Ukończyła Uniwersytet Łódzki. Chociaż wykształcenie kierunkowe posiada w zupełnie innym zakresie niż medyczny, to jest żywym dowodem na to, że autentyczne zainteresowanie umożliwia zdobywanie doświadczenia i wiedzy w każdej dziedzinie. Przez 15 lat była związana z firmą IDEXX. Od czerwca 2022 r. dołączyła do sieci IVC Evidensia jako Head of Marketing dla polskiego oddziału firmy. Na co dzień wspiera lekarzy weterynarii w ich pracy. Prowadzi także zajęcia dla grup lekarskich na uniwersyteckich kursach specjalizacyjnych. Promuje najlepszą praktykę w standardach opieki nad pacjentem i stara się ułatwiać pracę personelowi lecznic.
JP Gawor DVM PhD, DAVDC, DEVDC, FAVD
Dr Jerzy Paweł Gawor (1966) ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu w 1992 roku.Obronił pracę doktorską w 1995 roku i otrzymał tytuł specjalisty chirurga weterynaryjnego w 1997 roku. Od 2009 roku Fellow Academy of Veterinary Dentistry, od 2015 roku członek American Veterinary Dental College i European Veterinary Dental College. Obecnie jest Prezydentem European Veterinary Dental College. Autor ponad 120 publikacji i prezentacji z zakresu chirurgii szczękowej i stomatologii małych zwierząt. Co roku wykonuje kilkaset procedur operacyjnych z zakresu stomatologii i chirurgii szczękowej małych zwierząt.
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu (2002), Country Manager polskiej organizacji IVC Evidensia. Życie zawodowe rozpoczęła od kilkuletniej pracy jako lekarz praktyk w lecznicy Dr. L. Gugały, następnie związała się z IDEXX Laboratories, którego polskim oddziałem zarządzała przez 16 lat. Wiedzę biznesową zdobywała w międzynarodowej korporacji oraz na licznych szkoleniach. W pracy kieruje się wartościami rozwoju medycyny weterynaryjnej, lekarzy weterynarii, a nade wszystko dobrem zwierząt. Prywatnie jej pasją, poza zwierzętami, jest sportowy taniec towarzyski (ST) który uprawia z sukcesami, m.in. zdobywając w swojej karierze tytuł Mistrzyni Polski w Tańcach Standardowych.
Adiunkt, specjalista chirurgii weterynaryjnej, anestezjolog. Od ponad 30 lat pracownik Katedry i Kliniki Chirurgii Weterynaryjnej UP we Wrocławiu, dydaktyk, klinicysta pracujący przez większość swojego życia zawodowego na sali operacyjnej, autor i współautor ponad 100 artykułów i doniesień w materiałach kongresowych polskich i zagranicznych, uczestnik wielu naukowych projektów badawczych polskich i zagranicznych. Obecnie szef zespołu anestezjologów, wykładowca na wielu konferencjach oraz prowadzący liczne szkolenia praktyczne głównie z zakresu anestezjologii małych zwierząt.
Uzyskanie dyplomu lekarza weterynarii na wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie w 2014 roku. Lekarz internista i okulista w Klinice Weterynaryjnej doktora Jacka Szulca w Zgierzu. W 2016 roku założyła pierwszy specjalistyczny gabinet okulistyczny w Łodzi. W tym samym roku rozpoczęła specjalizację z Chirurgii na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Bakcyla okulistycznego złapała na studiach, gdzie od 4 roku praktykowała w przychodni okulistycznej doktora Jacka Garncarza w Warszawie. Z doktorem Jackiem stale współpracuje konsultując pacjentów czy klasyfikując ich do zabiegu fakoemulsyfikacji. Odbyła kilkutygodniowy staż okulistyczny na Royal Veterinary Collage w klinice małych zwierząt-Queen Mother Hospital, Londyn pod okiem Ricka F. Sancheza (BSciBiol DVM CertVOphthal DipECVO MRCVS). W Stanach Zjednoczonych praktykowała w Garden State Veterinary Specialists (New Jersey, Stany Zjednoczone) oraz Red Bank Veterinary Hospital, Tinton Falls.
Kilkukrotnie uczestniczyła na NAVC (North America Veterinary Conference) w Orlando, Floryda oraz na WVC (Western Veterinary Conference) w Las Vegas, Nevada. Brała udział w szkoleniach poświęconych okulistyce oraz kongresach ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists). Jej publikacja została umieszczona w piśmie branżowym o tematyce okulistycznej o herpeswirusowym zapaleniu spojówek u kotów. Przeprowadziła wykład na Kongresie PSLWMZ w roku 2015. Temat: ZPŁ- Zespół plam łzowych - jak leczę. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Okulistyki Weterynaryjnej (ESVO) oraz Wschodnioeuropejskiego Towarzystwa Okulistyki Weterynaryjnej (EECVO).
Urodził się w 1975 roku w Opolu, gdzie ukończył II LO. W 2000 roku ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 2009 roku ukończył studium specjalizacyjne na SGGW w Warszawie uzyskując tytuł Specjalisty Chorób Psów i Kotów, a w 2016 roku studium specjalizacyjne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu uzyskując tytuł Specjalisty Radiologii Weterynaryjnej.
W latach 2005-2013 Prezes Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, w latach 2009-2013 Wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. 2013-2019 roku Sekretarz PSLWMZ od 2019 r. Skarbnik. Wiceprzewodniczący Sekcji Stomatologii PSLWMZ. W latach 2013-2018 Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. W latach 2012-2016 członek Krajowej Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii.
Zainteresowania to historia, rekonstrukcje historyczne, literatura i muzyka jazzowa.
Prywatnie ma dwoje dzieci i 2 koty.
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego (d. Akademii Rolniczej) we Wrocławiu, tytuł lekarza weterynarii uzyskał w roku 1982. Od roku 1989 prowadzi własną praktykę weterynaryjną w Poznaniu.
W 1997 roku uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych, nadany przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, na podstawie rozprawy pt.: „Ekstensywność zarażenia kotów Toxoplazma gondii w Poznaniu i jego okolicy w aspekcie niebezpieczeństwa inwazji tego pierwotniaka dla człowieka”.
Uzyskane specjalizacje zawodowe: choroby psów i kotów, chirurgia weterynaryjna oraz radiologia weterynaryjna.
W 2011 roku odbył szkolenie z zakresu rehabilitacji psów i kotów na University of Tennessee w Knoxville, stwarzające podstawę do utworzenia Oddziału Rehabilitacji i Leczenia Otyłości Zwierząt w Klinice Weterynaryjnej w Poznaniu.
Członek PSLWMZ, European Society of Veterinary Orthopedics and Traumatology (ESVOT).
Organizował wzgl. współorganizował krajowe konferencje i seminaria z zakresu chirurgii weterynaryjnej małych zwierząt oraz warsztaty ortopedyczne, z udziałem wykładowców zaproszonych z krajowych i zagranicznych wydziałów weterynaryjnych oraz praktyk weterynaryjnych. Zapraszany do przeprowadzenia wykładów względnie warsztatów za granicą, we Włoszech, na Ukrainie, Litwie, w Rosji i Bułgarii.
Jest autorem artykułów z dziedziny ortopedii i rehabilitacji publikowanych w czasopismach weterynaryjnych oraz współautorem wydanej w roku 2017 książki „Wybrane wady rozwojowe i choroby dziedziczne u psów i kotów” oraz redaktorem polskiego wydania: „Atlas technik operacyjnych w ortopedii psów i kotów” (Ann L. Johnson, Dianne Dunning:Atlas of Orthopedic Surgical Procedures of the Dog and Cat” 2005).
Od roku 2017 zatrudniony w Centrum Weterynarii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu, na stanowisku adiunkta.
Studia weterynaryjne ukończył w 1992 r. we Wrocławiu, gdzie następnie pracował ucząc studentów oraz lekarzy weterynarii chirurgii, oftalmologii oraz radiologii, i gdzie uzyskał stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. Od 2014 pracuje jako radiolog, a także nauczyciel i konsultant z zakresu ultrasonografii oraz radiologii w szpitalach weterynaryjnych w Szwecji – najpierw Jönköping, a od 2019 r. w Sztokholmie. Członek EAVDI (Europaean Association of Veterinary Diagnostic Imaging), Polskiego Towarzystwa Zastosowań Techniki Ilizarowa i Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego. Autor i współautor wielu publikacji krajowych i zagranicznych.
Absolwentka Technikum Weterynaryjnego w Łomży rocznik 1997-2002 oraz Studiów inżynierskich na wydziale Biologii i Hodowli zwierząt na Akademii Rolniczej w Krakowie rocznik 2002-2006. Od 11 lat dyplomowana higienistka jamy ustnej psów i kotów . Od 18 lat asystentka dr.n.wet. Jerzego Gawora w Klinice Weterynaryjnej Arka w Krakowie. Kilkukrotnie brała udział w doszkalaniu techników w trakcie warsztatów stomatologicznych czy prowadząc wykład dla techników na SGGW we współpracy z firmą Hill’s na temat opieki nad pacjentami szpitalnymi. Prywatnie spełniona żona, mama trzech synów i opiekunka adoptowanej jack russellki Bianci. Lubi podróże, muzykę i dobre kryminały.
Jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz dyplomowanym specjalistą z zakresu chorób psów i kotów. Po ukończeniu studiów kontynuował naukę na Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych Zwierząt UP w Lublinie, gdzie w 2015 r. obronił pracę doktorską pt.: "Diagnostyka chorób układu oddechowego u psów i kotów ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń Bordetella Bronchiseptica" i uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych z zakresu chorób psów i kotów. Jest także współzałożycielem i jednym z wykładowców powstałego w 2015 r. Lubelskiego Weterynaryjnego Centrum Szkoleniowego PerfectVet. Swoją wiedzę zdobywał na licznych szkoleniach i warsztatach w kraju i za granicą pod okiem najlepszych specjalistów. W ramach działalności klinicznej zajmuje się przypadkami internistycznymi a przede wszystkim chorobami układu krążenia, specjalizując się w badaniach obrazowych serca (echokardiografia), nefrologii, pulmonologii a także chorobach zakaźnych i wektorowych zwierząt towarzyszących.
Jeden z liderów Grupy LuxVet, który opierając się na własnych doświadczeniach, wspiera placówki z całego kraju, które chcą dołączyć do Grupy.
Prywatnie miłośnik motoryzacji.
Prezes Zarządu Grupy LuxVet.Ma ponad 20-letnie doświadczenie w inwestowaniu w firmy prywatne i publiczne. Inwestycje przeprowadzane przez Piotra miały na celu umożliwienie przedsiębiorstwom dalszego dynamicznego rozwoju. Piotr wielokrotnie nadzorował procesy organizacji finansowania skomplikowanych projektów, a także przeprowadzał fuzje i przejęcia. Zasiadał w składach wielu zarządów i rad nadzorczych, w tym InterCars, Multimedia Polska i Etoto.
Od początku zaangażowany w rozwój Grupy LuxVet. We współpracy z partnerami z placówek weterynaryjnych stawia z jednej strony na pielęgnowanie w nich ducha przedsiębiorczości, z drugiej – na stwarzanie lekarzom weterynarii warunków pracy, w których wiodącym zajęciem jest opieka nad zwierzętami.
Prof. UPWr. Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskała w 2014, a w 2019 - na podstawie dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej „Indukcja apoptozy w komórkach chłoniaka i białaczki psa - model do badań nad opracowywaniem nowych strategii terapeutycznych w onkologii weterynaryjnej” – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie i dyscyplinie nauk weterynaryjnych. Od początku swojej kariery związana z Katedrą Farmakologii i Toksykologii UPWr. Zajmuje się badaniami podstawowymi z dziedziny farmakologii weterynaryjnej oraz onkologii eksperymentalnej i porównawczej. Pasjonatka zastosowania i wykorzystania technik hodowli tkankowych i cytometrii przepływowej w diagnostyce i terapii chorób nowotworowych u zwierząt. Doświadczenie w zakresie onkologii eksperymentalnej zdobywała w trakcie licznych szkoleń i staży zagranicznych w Hiszpanii, Włoszech i USA. Prowadzi pionierskie, interdyscyplinarne badania naukowe w dziedzinie weterynaryjnej onkologii doświadczalnej i onkologii porównawczej.
Autorka kilkudziesięciu oryginalnych publikacji naukowych z listy filadelfijskiej z zakresu onkologii weterynaryjnej. Aktualnie jest opiekunem naukowym piątki doktorantów prowadzących badania w dziedzinie onkologii weterynaryjnej.
specjalizacyjne z zakresu: Rozród Zwierząt, Choroby Psów i Kotów oraz Radiologia Weterynaryjna. Uczestnik wielu konferencji i szkoleń w kraju i za granicą. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje jako nauczyciel akademicki oraz w praktyce weterynaryjnej. Członek PSLWMZ oraz EVSSAR.
Lekarz weterynarii, Członkini Royal College of Veterinary Surgeons, Magister Psychologii Pozytywnej Stosowanej
Liv jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Zaraz po studiach wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie podjęła dalszą edukację. Liv zajmuje się mentoringiem i zapewniała wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego swoim kolegom po fachu. Pasja do szerzenia idei kultury zdrowia i dbałości o dobrostan w środowisku weterynaryjnym skłoniła ją do podjęcia studiów magisterskich z Psychologii Pozytywnej Stosowanej na Anglia Ruskin University w Wielkiej Brytanii, gdzie Liv uzyskała kwalifikacje w zakresie coachingu z obszaru inteligencji emocjonalnej i podejścia doceniającego.
Łącząc doświadczenia z pracy w zespole i wiedzę zdobytą na studiach, Liv stworzyła platformę Vet Gone Real (https://www.vetgonereal.com), dzięki której wiele osób i zespołów weterynaryjnych korzysta ze szkoleń z obszaru inteligencji emocjonalnej oraz szkoleń dotyczącyuch kultury pracy. Liv jest zafascynowana wellbeingiem, inteligencją emocjonalną, poprawą jakości życia, profilaktyką zdrowia psychicznego i tworzeniem narzędzi, które pomagają lekarzom weterynarii czerpać radość z życia zawodowego i osobistego.
Liv wielokrotnie prezentowała swoje innowacyjne podejście do kształtowania świadomych liderów i budowania przyjaznych miejsc pracy w weterynarii na międzynarodowych kongresach. Swoje nauki wprowadza w życie, służąc zespołom weterynaryjnym jako Clinical Wellbeing Coach. Jest również certyfikowanym mediatorem konfliktów w miejscu pracy oraz prowadzi konsultacje dla osób zarządzających w lecznicach borykających się z trudną sytuacją w zespole.
Ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 1992 roku założył własną Przychodnię weterynaryjną w Grudziądzu, która uzyskała w 2001 roku status Kliniki Weterynaryjnej. Od samego początku swojej pracy interesuje się i rozwija jako chirurg weterynaryjny zdobywając nowe doświadczenia. Wykonuje skomplikowane operacje neurochirurgiczne, ortopedyczne oraz tkanek miękkich. Kształci się z zakresu ortopedii biorąc od 1994 roku czynny udział w kongresach Europejskiego Stowarzyszenia Ortopedów i Traumatologów Weterynaryjnych (ESVOT). W listopadzie 2011 uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych z zakresu chirurgii weterynaryjnej pod nadzorem prof. Zbigniewa Adamiaka z UW w Olsztynie. Temat pracy doktorskiej to Potrójna osteotomia piszczeli TTO (triple tibia osteotomy) w modyfikacji własnej jako technika operacyjna leczenia zerwanego więzadła krzyżowego przedniego u psów. Posiada liczne doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i wykładów dla lekarzy weterynarii.
Technik weterynarii, magister psychologii i inżynier zootechniki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu - Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących, kurs na zoopsychologa i zoofizjoterapeutę. Od ponad 10 lat związana z Kliniką Małych Zwierząt Wąsiatycz w Poznaniu jako asystentka dr n. wet. Grzegorza Wąsiatycza. W swojej pracy na co dzień wykorzystuje zdobytą wiedzę na licznych kursach związanych z anestezjologią, ratownictwem weterynaryjnym, akupresurą weterynaryjną i behawiorem zwierząt. Prywatnie uwielbia podróżować szczególnie do ciepłych krajów, lubi szybkie motocykle, fanka polskiego rocka. Posiadaczka kota rasy Maine Coon o imieniu Nala.
Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Zanim jednak otrzymała tytuł lekarza weterynarii studiowała higienę stomatologiczną i podjęła pracę w warszawskich klinikach stomatologicznych, dzięki czemu dobrze poznała standardy i zasady obowiązujące w stomatologii ludzkiej.
Aktywnie rozwija się w dziedzinie stomatologii weterynaryjnej odbywając liczne staże zagraniczne, uczestnicząc w corocznych kongresach European Veterinary Dental Society, którego jest członkiem oraz kursach organizowanych przez European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) w roli instruktora.
Od grudnia 2017 realizuje program rezydentury w European Veterinary Dental College pod okiem swojego mentora Dr. Jerzego Gawora.
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Jeden ze współzałożycieli pierwszego Weterynaryjnego Banku Krwi im. „Milusia”. Tworzył podstawy i przyczynił się do rozwoju krwiolecznictwa w polskiej medycynie weterynaryjnej, za co w 2005 roku został uhonorowany nagrodą „Serce dla Zwierząt”.
Jako innowator postanowił zająć się, w 2011 r., stosunkowo nową dziedziną medycyny – Medycyną Regeneracyjną, a szczególnie terapią chorób ortopedycznych przy wykorzystaniu komórek macierzystych.
Prowadzi niezależne laboratorium i bank komórek macierzystych „Kemilew Komórki Macierzyste”.
Jako pierwszy w Polsce dzięki opracowaniu innowacyjnej, autorskiej metody izolacji komórek macierzystych wprowadził terapię allogenicznym produktem komórkowym- SVF Stromal Vascular Fraction.
Zootechnik, zoopsycholog (PAN), behawiorysta COAPE, instruktor szkolenia psów, dietetyk, Trener Nauki©, tłumaczOd 20 lat zawodowo zajmuje się żywieniem psów i kotów.
Prowadzi wykłady i szkolenia dla opiekunów zwierząt oraz profesjonalistów lekarzy i personelu weterynaryjnego, hodowców, przewodników psów służbowych, sportowych i serwisowych, instruktorów oraz sprzedawców sklepów zoologicznych.
Współpracuje z uczelniami wyższymi prowadząc wykłady dla studentów zootechniki, behawiorystyki i weterynarii.
Prelegent na konferencjach naukowych.
Autor artykułów i poradników tematyce kynologicznej i felinologicznej.
Tłumacz specjalistycznych artykułów i książek.
Członek grupy eksperckiej ds żywienia w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych POLKARMA (FEDIAF).
Prywatnie opiekuje się seterem irlandzkim Izydorem, pasjonuje muzyką, literaturą, przyrodą oraz zdrowym trybem życia.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję